Kooperationen

På årsmøde 2009 arbejdede vi med hvilke overvejelser og forventninger vi havde til det kommende Kooperative Mærke. Bidragene var mange og mangfoldige - og på tværs af bidragene var klare budskaber:

2012


 • Det Kooperative Mærke skulle understøtte kvalitet, bæredygtighed og ikke mindst vækst
 • Være frivillig, praktisk og målbar


På årsmødet 2010 blev de første trin i Det Kooperative Mærke fremlagt. Resultatet er vores ramme for Det Kooperative Mærke.

Vi arbejder ud fra en kombination af vores kooperative værdisæt og de tre fokusområder som er "medarbejderne", "kunder" samt "virksomhed og samfund".

Og målbarheden skal fremkomme på netop de tre fokusområder. I overskifter kan resultaterne handle om: opbygning af social kapital og goodwill.

Vi lægger ud med at arbejde med tre værdier som er troværdighed, åbenhed og fællesskab. Og gennem de næste år arbejder vi i trin med de øvrige værdier i det kooperative værdisæt.

PILOTPROJEKT

Igennem det kommende efterår og vinter tager vi den næste etape, der er et pilotprojekt og vi vil gerne invitere jer til at deltage i dette arbejde.

Indholdet i pilotprojektet kan påvirkes og forandres gennem bidrag og deltagelse fra dig. Vores nuværende oplæg er følgende:

Fastlæggelse af indhold i Det Kooperative Mærke
Det særlige som Kooperationen og medlemsvirksomheder har tilfælles er det kooperative - den kooperative historie, det kooperative værdisæt samt den kooperative tænkning (som den f.eks. er kendt gennem VN, de særlige ejerforhold, relationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager, voldsgiftsystemet).

Det er her pilotprojektet tager sit afsæt.

Afsættet er, at det særligt kooperative ikke er begrænset til det ovenstående, men kommer til udtryk på mange måder i de enkelte virksomheder. Måder som vi ikke kender til. Det kunne f.eks. handle om, at vi behandler vores medarbejdere på særlige måder, tager vare på vores kunder på særlige måder, arbejder med partnerskaber med særligt afsæt eller bidrager til vores lokalsamfund gennem særlige indsatser.

Vi vil anvende pilotprojektet til at synliggøre det særligt kooperative i en række virksomheder og herfra se om vi kan anvende deres gode eksempler som praksis i Det Kooperative Mærke.


Vi vil også lade os inspirere af vores omverden, f.eks. Kooperationen i andre lande, hvordan ikke- kooperative virksomheder arbejder med flere fokusområder samt tankerne fra social kapital.

Delmål i pilotprojektet
Vi har følgende delmål i pilotprojektet:
 • Identificering af det særligt kooperative - styrker, særlige karaktertræk, det som lykkedes - det, vi vil vise frem
 • Fastlæggelse af indhold i Det Kooperative Mærke i forhold til de tre fokusområder/bundlinjer
 • Fastlæggelse af hvilke resultater vi vil opnå
 • Afklaring af profilen i og omfanget af Det Kooperative Mærke
 • Beskrivelser af delelementer i Det Kooperative Mærke
 • En række virksomheder har arbejdet i praksis med Det Kooperative Mærke Virksomhederne i pilotprojektet
For virksomhederne som deltager i pilotprojektet bliver der f.eks. mulighed for at:
 • Lave kompetenceafklaring af medarbejdere (herunder ligger også en selvevaluering i forhold til Kooperative værdier)
 • Afdække kooperativ praksis i egen virksomhed
 • Fremsende objektive oplysninger til sekretariatet (f.eks. regnskab, nedskreven vision og mission, oplysninger om ejerskab, antal medarbejdere, kønsfordeling, oplysning om ansatte på særlige vilkår, antal lærlinge, sygefraværsstatistik samt lønstatistik).