Kooperationen

Smil - du er på!

Vores fotograf har foreviget deltagerne af Kooperationens Årsmøde 2012. Se billederne HER

Tegnefilm om Rochdales Pionerer

I samarbejde med Rochdale's Pioneer Museum, Manchester, UK, viser Kooperationen en ny tegnefilm på dansk. Tegnefilmen fortæller historien om den kooperative bevægelse fra sin spæde start i 1844 til den rivende udvikling som bevægelsen finder sig i dag. Se filmen HER

Kooperativer klarer krisen bedre

Krisen har ramt kooperativer mildere end private virksomheder, hvorfor færre kooperativer går ned og flere kooperative job reddes. Endelig ser det ud til, at kooperativer kommer sig hurtigere oven på krisen. Årsagen kan være, at kooperativer har et fokus på mere stabil og langsigtet forretning, fordi deres formål er at skabe gode arbejdspladser og produkter, og ikke privat profit.

Det viser en ny rapport fra CECOP, der er den europæiske paraplyorganisation for kooperativer inden for industri og service. Rapporten giver også en række politiske anbefalinger. Læs mere her

Stories 12 - Bæredygtig mode

"Hvis du er en kvinde, der sætter pris på slidstærkt tøj af høj kvalitet og har interesse i at vide, hvor tøjet kommer fra, er du kommet til det rette sted. Godt for din garderobe, fantastisk for din stil og endnu mere for dine penge. Mode er let, men stil kræver karakter", udtaler Sam Roger fra "Ethics Girls" (De etiske piger). Ethics Girls er en online bæredygtig modebutik, der markedsfører og sælger smukke mode- og livstilsprodukter. Alle varerne er lavet i højeste kvalitet, smukt designet og vigtigst af alt, produceret under ordentlige forhold. LÆS MERE

Jeres historier er som rasta reggae i vores ører!

Del dine historier med os og vis verden, at du er stolt af at være kooperativ! FN's kooperative år 2012 handler i høj grad om at vise de gode historier om kooperative virksomheder frem. Så har du eller din virksomhed en eller flere historier, som du / I vil dele med os, så er I meget velkomne til at sende dem til kontakt@kooperationen.dk. Historierne kan være billeder, videoer, tegninger, osv.. Vi vil bearbejde materialet og sætte det enten på Kooperationens hjemmeside, facebook-side eller på den internationale hjemmeside www.stories.coop

LOGO - Det Internationale Kooperative År

I anledning af kooperativernes internationale år har FN designet et LOGO, som alle vores medlemmer kan bruge sammen med fx en e-mail signatur. Hvis du klikker HER, viser vi dig, hvordan du gør det, trin for trin. Det er nemt, og så kan du også være med til at markere FN-året med manér!

Mød Kooperationen for en bedre verden

Mød Kooperationen på Facebook og del dine erfaringer med os! Inspireret af FN's motto for kooperativernes internationale år, har vi lavet Facebookprofilen "Kooperation - for en bedre verden". Besøg Kooperationen på Facebook HER og hold dig opdateret om vores mange spændende nyheder og events.

VN-konference ”Vækst, produktivitet og trivsel”

Årets VN-konference finder sted onsdag den 14. november 2012 i Odense Congress Center kl. 10.00-16.00.
Tema'et på konferencen er "Vækst, produktivitet og trivsel", og der vil bl.a være fokus på hvordan VN arbejder med vækst og forandringer, og hvordan kan vi sikrer, at produktivitet ikke sker på bekostning af trivsel.
Der er oplægsholdere fra AE-rådet, 1-2 virksomheder og om eftermiddagen skal konferencedeltagerne arbejde mere konkret med tema'et.Sæt allerede kryds i kalenderen nu. Det endelige program for konferencen samt tilmelding vil blive sendt ud i august.

Ny fleksjobordning

Der er indgået en aftale om at skabe en ny fleksjobordning. Der sker to væsentlige ændringer af ordningen pr. 1. januar 2013:
  • Fleksjob bliver midlertidige
  • Tilskuddet bliver ændret, så medarbejderen fremover kun får løn fra arbejdsgiver for den arbejdsindsats, man reelt yder.
Kriterierne for at blive visiteret til et fleksjob bliver ikke ændret. Det er fortsat et krav, at man har så væsentlige og varige begræns-ninger i arbejdsevnen, at man ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Den nye fleksjobordning kommer til at gælde for alle, der efter 1. januar 2013 bliver visiteret til et fleksjob, eller som skifter fleksjob.

For medarbejdere, der i dag er ansat i et fleksjob, sker der ingen ændringer, så længe de er ansat i det samme fleksjob, og arbejdsgiver vil modtage det samme tilskud til lønnen som hidtil. Vær dog opmærksom på, at hvis medarbejderen skifter til et nyt ansættelsesområde hos samme arbejdsgiver, og medarbejderens arbejdsopgaver og løn- og ansættelsesvilkår samtidig bliver ændret, vil det blive betragtet som et nyt fleksjob.

Bevilliges i en femårig periode
Fra den 1. januar 2013 bevilliger kommuner fleksjob for op til fem år ad gangen. Ved udløbet af de fem år, skal kommunen på ny vurdere om borgeren fortsat er berettiget til et fleksjob. Dog kommer der til at gælde særlige regler for borgere over 40 år, idet de efter det første fleksjob kan få bevilliget et permanent fleksjob, hvis kommunen vurderer, at borgeren aldrig bliver i stand til at kunne varetage en almindelig stilling på ordinære vilkår.

Tilskuddet bliver reguleret med lønnen
Fremover bliver de største tilskud målrettet personer med de laveste lønninger og den mindste arbejdsevne, så det bedre kan betale sig for virksomheder at ansætte personer i et fleksjob, selvom de kun kan arbejde få timer om ugen.
Den nye fleksjobordning indebærer nemlig, at de fleksjobansatte får løn fra deres arbejdsgiver for den arbejdsindsats, de reelt yder. Derudover får fleksjobansatte et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 16.700 kroner om måneden (98 procent af den højeste dagpengesats). Der reserveres en andel heraf til obligatorisk pension.

Størrelsen på tilskuddet afhænger af lønnen. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 13.000 kroner om måneden før skat. Når månedslønnen før skat overstiger 13.000 kroner, bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af lønnen.
Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension på cirka 36.400 kroner om måneden.

Krav om 12 måneders ansættelse
Medarbejdere, der er ansat inden for et overenskomstdækket område, kan først blive ansat i et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads, når de har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitler og i øvrigt opfylder betingelserne for fleksjob.

For medarbejdere, der er ansat på overenskomstdækkede områder, hvor der ikke er et socialt kapitel eller som er ansat inden for et ikke-overenskomstdækket område, vil der være krav om ansættelse på særlige vilkår i mindst 12 måneder, før de kan få et fleksjob på deres hidtidige arbejdsplads, og de i øvrigt opfylder betingelserne for fleksjob.

Aftalen mellem arbejdsgiver og medarbejder skal være skriftlig og indeholde oplysninger om, hvilke funktioner der er svære for medarbejderen at udføre, samt hvilke konkrete skånehensyn, der er aftalt, og det skal dokumenteres, at der er gjort et reelt forsøg på at etablere et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler/særlige vilkår.

Kravet om 12 måneders ansættelse inden et fleksjob på den hidtidige arbejdsplads gælder ikke, hvis den ansatte fx har været udsat for akut opstået skade/sygdom. Med akut opstået skade eller sygdom menes fx svær, uhelbredelig lammelse som følge af et alvorligt trafikuheld eller andet kompliceret ulykkestiltilfælde (fx i forbindelse med en arbejdsskade). Læs mere her


Væsentlige ændringer i de nye overenskomster

Seniorordning
Med virkning fra den 1. oktober 2012 er der i de nye overenskomster aftalt, at op til 5 år før det kalenderår, hvor en medarbejder kan gå på folkepension. Kan der skriftligt aftales at reducere arbejdstiden eller afholde ekstra feriefridage. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan der også skriftligt indgås aftale om, at en del af pensionsopsparingen indsættes på SH-kontoen.

Forældreorlov
Med virkning fra den 1. juli 2012 ændres forældreorloven fra at skulle være afholdt i forlængelse af de 14 ugers barsel til at kunne afholdes inden for 52 uger efter fødslen. Orloven vil også kunne opdeles i to perioder, hvor den i de tidligere regler skulle afholdes som et sammenhængende forløb.

Pensionsbidrag under barsel
Med virkning fra den 1. juli 2012 ændres pensionsbidraget under barsel til kr. 10,50 pr. time / kr. 1.680,- pr. mdr.

Du kan se detaljerede oplysninger om ændringerne i overenskomsterne. Du er også meget velkommen til at kontakte Kooperationen.

Godtgørelse efter deltidsloven

Medarbejdere på deltid er beskyttet mod forskelsbehandling efter deltidsloven. Det vil blandt andet sige, at hvis en ‎arbejdsgiver opsiger en medarbejder på deltid, og medarbejderen påviser faktiske ‎omstændigheder, der tyder på, at opsigelsen var begrundet i medarbejderens ønske om ‎deltid, skal arbejdsgiveren bevise, at det ikke var tilfældet. Men hvilke krav der rent faktisk stilles til arbejdsgiverens bevis, det tog Højesteret stilling til i denne sag, der omhandlede to tandlæger, der i fællesskab drev en klinik.
Tandlægerne havde behov for at øge antallet af ‎klinikassistenttimer, da klinikken skulle ISO-certificeres, klinikkens tandplejer kom retur ‎fra barsel, og den ene tandlæge ønskede at arbejde mere. Der var i alt fire ‎klinikassistenter på deltid. For at opnå det ekstra antal timer, der var ‎nødvendige, varslede tandlægerne den klinikassistent, der arbejdede færrest timer, op i ‎tid fra 24 timer om ugen til 37 timer om ugen. ‎

Klinikassistenten meddelte dog, at hun ikke ønskede at gå op i tid, og hun blev herefter ‎opsagt. Klinikassistenten mente, at det var i strid med deltidsloven at opsige hende, ‎fordi hun havde nægtet at gå op på fuld tid, og hun gik til sin fagforening. Tandlægerne ‎mente derimod, at det var sagligt begrundet i hensynet til virksomhedens drift at opsige ‎klinikassistenten og ansætte en anden på fuld tid.

Højesteret mente, at klinikassistenten havde påvist faktiske omstændigheder, der ‎skabte en formodning for forskelsbehandling, fordi hun var blevet opsagt, umiddelbart ‎efter at hun havde afslået et tilbud om fuld tid. Dermed vendte bevisbyrden, så ‎tandlægerne skulle bevise, at ønsket om, at klinikassistenten skulle arbejde 37 timer om ugen, var ‎sagligt begrundet i virksomhedens drift. ‎

Højesteret anerkendte, at tandlægerne havde behov for flere klinikassistenttimer. ‎Højesteret mente dog ikke, at tandlægerne havde bevist, at det ville være forbundet med ‎væsentlig ulempe eller uforholdsmæssige omkostninger, hvis behovet for yderligere ‎timer blev dækkes på en anden måde. Det kunne fx være ved at ansætte endnu en ‎klinikassistent på deltid. På den baggrund fandt Højesteret ikke at tandlægerne havde løftet bevisbyrden, ‎og klinikassistenten blev derfor tilkendt en godtgørelse på 3 måneders løn for ‎overtrædelse af deltidsloven. ‎Norrbom Vinding

Ikke i strid med Forskelsbehandlingsloven

En arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle en medarbejder på grund af handicap eller på grund af en nærtståendes handicap, når medarbejderen yder hovedparten af den nærtståendes pleje. Det ‎fremgår af forskelsbehandlingsloven. I denne sag fra Ligebehandlingsnævnet var spørgsmålet om en afskedigelse under orlov til ‎pasning af et barn med Aspergers syndrom var forskelsbehandling på grund af barnets ‎handicap. ‎
Sagen handlede om en kommunal dagplejer, der havde en hjemmeboende søn med ‎Aspergers syndrom. Sønnens sygdom gjorde det vanskeligt for dagplejeren at modtage ‎dagplejebørn i hjemmet, og hun ansøgte derfor om orlov til at passe sit barn. Orloven ‎blev bevilget men efter 15 ‎måneders orlov blev dagplejeren imidlertid opsagt på grund af besparelser i kommunen. ‎

Dagplejeren mente, at hun var blevet forskelsbehandlet på grund af sønnens handicap, ‎og derfor gik hun til Ligebehandlingsnævnet. Kommunen mente derimod, at dagplejeren var blevet ‎opsagt, fordi hun var den, der bedst kunne undværes. I den forbindelse havde ‎kommunen lagt vægt på dagplejerens lange fravær, og at det ville være mindst ‎indgribende for børnene at opsige hende fremfor en anden dagplejer, som var i aktiv ‎tjeneste, og hvor børnene så skulle flyttes til en for dem fremmed dagplejer.‎

Ligebehandlingsnævnet lagde vægt på, at beskyttelsen mod afskedigelse på grund af ‎barnets handicap ikke gælder sygdom. ‎På baggrund af lægejournaler, hvoraf det fremgik, at sønnen var velfungerende, og at en ‎nedtrapning af medicin blev overvejet, kom nævnet frem til, at sønnens diagnose - i ‎lyset af de konkrete omstændigheder - ikke kunne betegnes som en varig ‎funktionsnedsættelse, og ikke et handicap i forskelsbehandlingslovens forstand. Det var derfor ikke i strid med forskelsbehandlingsloven, at ‎dagplejeren var blevet afskediget.
Norrbom Vinding
I forbindelse med et udbud henvises der til et bestemt fabrikatnavn, som bygherren - der er offentlig - ønsker, at vi skal anvende. Er det tilladt?

Udgangspunktet er, at det ikke er tilladt at henvise til et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller en bestemt produktion i udbudsmaterialet. Kun hvis det er helt umuligt at beskrive kontraktens genstand på en anden måde, er det tilladt at

benytte en henvisning til fabrikat etc. Dette forudsætter da, at der direkte efter henvisningen tilføjes "eller tilsvarende produkt".

Henvises der til et bestemt fabrikat til trods for, at kontraktens genstand ville kunne beskrives, vil der være tale om en overtrædelse af udbudsreglerne, og udbyder risikerer at måtte annullere udbuddet.

Hvis betingelserne for erstatning er opfyldt, kan det derudover komme på tale, at udbyder ifalder erstatningsansvar over den den/de tilsidesatte tilbudsgivere.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Byggeomkostningsindeks for boliger 1. kvt. 2012

De samlede omkostninger ved nybyggeri af boliger steg med 0,7 pct. fra fjerde kvartal 2011 til første kvartal 2012. Materialeomkostningerne steg 1,2 pct., mens arbejds-omkostningerne ved nybyggeri faldt med 0,2 pct. Læs mere.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg maj 2012

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg falder til -21 i maj måned fra -16 i april, når der ses på sæsonkorrigerede tal. I maj sidste år lå indikatoren på -16. I mere end et år har indikatoren ligget på et stabilt niveau imellem -14 og -22. Læs mere.

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg juni 2012

Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg er stort set uændret med -22 i juni mod -21 i maj måned, når der ses på sæsonkorrigerede tal. I juni 2011 lå indikatoren på -20. Af indikatorens to komponenter er beskæftigelsesforventningerne faldet svagt, mens vurderingen af ordrebeholdningen er steget svagt. Læs mere.

BAR Bygge & Anlæg har fået ny hjemmeside.

Siden er udviklet med fokus på overskuelighed og let tilgang til materialer. Hjemmesidens farver og logo er tilpasset vores nye design af vejledninger og faktaark. Se den nye hjemmeside på: www.bar-ba.dk Adressen er den samme, men har du gamle bogmærker gemt på din computer, vil det være nødvendigt at opdatere dem.

Projekt tilbage-til-arbejdet

Succes med tilbage-til-arbejdet-projekter kræver blandt en klar definition af målgruppen, en grundig koordinering blandt alle de involverede parter samt en vurdering af de lokale forhold. Det konkluderer forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som står bag en evaluering af en 12-ugers TTA-intervention. Læs mere

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom byggeri, lovgivning, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn & arbejdsplads til kontakt@kooperationen.dk