Kooperationen

Du kan stadig nå det!

Deltag i vores julekalender og vind lækre præmier. Hver dag fra den 1. til den 24. december stiller vi et spørgsmål på vores hjemmeside. Som opvarmning til 2012 er temaet for årets julekalender "Det Internationale Kooperative År".
Du kan vælge at besvare på spørgsmålet dagligt per e-mail (kontakt@kooperationen.dk) eller sende samtlige besvarelser til os per e-mail, brev eller fax inden 2. januar 2012. I januar trækker vi så lod om 3 æsker økologisk chokolade. Gå til Julekalender 2011

Christiansen & Essenbæk som inspiration for andre virksomheder

Entreprenørvirksomheden Christiansen & Essenbæk A/S har valgt at drage nytte af den arbejdsmiljøkultur, der allerede eksisterer på arbejdspladsen. For tre år siden indførte virksomheden sundhedstiltag, det såkaldte "Trivsel-360 grader", der skulle hjælpe medarbejderne med at få en sund hverdag. Nu har Arbejdsmiljørådet besluttet at videregive de erfaringer som Christiansen & Essenbæk har opnået ved at invitere virksomheden til at præsentere sine resultater på en konference, 2. februar 2012, kl. 11.00-16.00 i København, i CPH-Conference ved DGI-byen.

Desuden har Arbejdsmiljørådet udarbejdet et katalog med inspirerende eksempler på Integreret arbejde med sundhedsfremme og arbejdsmiljø, de såkaldte ISA-indsatser fra 28 arbejdspladser, heriblandt Christiansen & Essenbæk. Du kan læse interviewet med Christiansen & Essebæk på s. 84 i kataloget HER.

Du kan tilmelde dig konferencen HER

Tilmeld dig Akademi merkonom i Ledelse

Kooperationen udbyder endnu en gang Akademi merkonom i Ledelse med start i foråret 2012 og afslutning i efteråret 2013. Uddannelsen er en blanding af teori og praksis og kan tages sideløbende med andet arbejde. Uddannelsen består af fire moduler; "Ledelse i praksis", "Organisation", "Virksomhedsøkonomi" samt "Lederskab og human resources". I forbindelse med modul 3 - virksomhedsøkonomi - er der desuden mulighed for yderligere undervisning i Excel og virksomhedsøkonomi.Du kan læse mere om uddannelsen HER.

Uddannelsens målgruppe er medarbejdere, som enten har mellemlederfunktioner eller tilsvarende funktioner, og som har været på arbejdsmarkedet i mere end 2 år.
Tilmeldingsfrist: 22 januar 2012
Tilmeld dig HER

For yderligere spørgsmål kan du kontakte Annette Jacobsen per e-mail aj@kooperationen.dk eller på tlf. 33 55 77 43

Udvidelse af arbejdsgiverperioden ved sygdom

Som følge af ændringer i sygedagpengeloven, udvides den såkaldte arbejdsgiverperiode ved medarbejderes sygdom fra 21 til 30 kalenderdage. Arbejdsgiverperioden er den periode, hvor en medarbejder, der ikke får udbetalt fuld løn under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiver. For arbejdsgivere, der betaler løn under sygdom i henhold til funktionærloven, overenskomst, kontrakt eller kutyme, betyder ændringen af arbejdsgiverperioden, at man fremover først kan få refusion for sygedagpenge fra kommunen fra medarbejderens 31. sygedag.

Arbejdsgiverperioden forlænges pr. 2. januar 2012 og gælder for sygdom, hvor den 1. fraværsdag er den 2. januar 2012 eller senere.

Baggrunden for ændringen er ifølge Beskæftigelsesministeriet at give den enkelte arbejdsgiver en øget økonomisk tilskyndelse til at føre en aktiv sygefraværspolitik og dermed i højere grad forebygge det kortvarige sygefravær. Ændringen er en udmøntning af den økonomiske genopretningsaftale fra maj 2010.

Arbejdsgivere, der har indgået en § 56 aftale om refusion af sygedagpenge ved medarbejderes langvarige eller kroniske sygdom, vil fortsat være friholdt for sygedagpengeudgifter i hele arbejdsgiverperioden.

OBS!
Vær opmærksom på, at selvom arbejdsgiverperioden fremover er 30 dage, skal sygefraværet stadig anmeldes til medarbejderens bopælskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag, for at virksomheden kan få refusion efter udløb af arbejdsgiverperioden i de tilfælde, hvor arbejdsgiver betaler løn under sygdom.

Forskelsbehandling på grund af handicap

Ifølge forskelsbehandlingsloven må en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke opsige eller ‎bortvise en medarbejder, blot fordi medarbejderen får konstateret et handicap. Det ‎gjorde en arbejdsgiver dog i denne sag fra Sø- og Handelsretten, der omhandlede en kvindelig sekretær, som blev ansat i et barselsvikariat på et advokatkontor. Allerede 4 dage efter ansættelsen bortviste arbejdsgiver hende med den begrundelse, at hun ikke ‎havde fortalt til ansættelsessamtalen, at hun led af ADHD. Efter arbejdsgiverens vurdering var ADHD en lidelse, der var helt ‎uforenelig med arbejdet på advokatkontoret. ‎

Dette var den bortviste advokatsekretær ikke enig i, da hun ikke mente, at der skulle tages særlige hensyn til hendes lidelse, da hun var i medicinsk behandling. Hun mente derfor, at bortvisningen måtte være i strid med forskelsbehandlingsloven, og hendes fagforening indbragte derefter ‎sagen for Sø- og Handelsretten.

Sø- og Handelsretten undersøgte først, om barselsvikarens ADHD kunne karakteriseres ‎som et handicap. Retten lagde i den forbindelse vægt på de lægelige oplysninger, der ‎beskrev ADHD som en medfødt tilstand af stationær karakter, som gav en nedsat ‎funktionsevne. ‎

Retten lagde også vægt på, at arbejdsgiver måtte have anset sekretæren for ‎handicappet, fordi han i bortvisningen blandt andet henviste til de konsekvenser, ADHD-‎lidelsen ville have for arbejdets udførelse. Retten fandt derfor, at bortvisningen var i strid med ‎forskelsbehandlingsloven, og sekretæren blev tilkendt en godtgørelse svarende til 4 ‎måneders løn.‎
Norrbom Vinding

Byggeomkostningsindeks for boliger 3. kvartal 2011

Omkostningerne til byggeri af boliger steg fra andet til tredje kvartal med 0,7 pct. Der er tale om en uafbrudt stigende tendens siden begyndelsen af 2010. Omkostningerne til materialer steg fra andet til tredje kvartal med 1,1 pct., mens arbejdsomkostningerne trak ned med et lille fald på 0,1 pct. Læs mere.

Licitation på uændret grundlag?

Kan en bygherre annullere en licitation og så afholde en ny licitation på uændret grundlag?

Svar: Såfremt et udbud annulleres med den begrundelse, at de afgivne tilbud ikke kan bruges som grundlag for at indgå en kontrakt med en tilbudsgiver, er det ikke givet, at man blot kan indhente et nyt tilbud på samme udbudsgrundlag.

Problemet er, at nye tilbudsgivere vil så byde med kendskab til tidligere tilbudsgiveres tilbud. Som udgangspunkt er det derfor ikke en saglig grund, hvis en udbyder annullerer en licitation med henblik på at afholde en ny licitation med uændret udbudsgrundlag.

Begrundelsen vil derimod være saglig, hvis annulleringen har til formål at iværksætte en ny tilbudsindhentning på et ændret udbudsgrundlag.

Og hvis situationen er den, at samtlige tilbudsgivere har afgivet ukonditionsmæssige tilbud, vil det som udgangspunkt være en saglig begrundelse, såfremt der igen foretages et udbud på samme udbudsgrundlag. Begrundelsen for dette er, at der ved den afholdte og nu annullerede licitation ikke har været afgivet tilbud, der har været i overensstemmelse med udbudsmaterialet.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Nu kan bygninger også blive certificeret

Green Building Council Denmark besluttede i begyndelsen af året, at tyske DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), skal danne grundlaget for den første danske bæredygtighedscertificering.

Hvis en bygherre ønsker at bygningen bliver certificeret, sender han efter projektering eller efter udførelse sammen med en lokal DGNB-auditør projektets dokumentation til en central komite, der bedømmer projektet på en lang række punkter.

Klarer projektet sig tilfredsstillende, certificeres det efter en graduering der enten er bronze, sølv eller guld.

De mere specifikke danske kriterier for certificering af kontorbyggeri vil først foreligge i 2. kvartal 2012, men allerede nu, kan sløret løftes for, at ved en certificering interesserer komiteen sig for:

  • Miljømæssigt kvalitet. Livscyklus, miljøvenlig materialefremstilling, positiv effekt på det umiddelbare lokalmiljø, energi- og vandforbrug
  • Økonomisk kvalitet. Totaløkonomi, egnethed for 3. parts brug
  • Sociokulturel og funktionel kvalitet. Bygningens komfort, æstetiske forhold og adgangsforhold
  • Teknisk kvalitet. Akustik, forurening, brandsikkerhed, rengørings- og vedligeholdelsesmuligheder
  • Planlægning og byggeproces
  • Bæredygtighedsbestræbelser hele vejen gennem projektering og udbud
  • Lokaliseringens kvalitet. Offentlig transport, nærområdet tilbud
Yderligere oplysninger kan fås hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk
Du kan også læse mere på www.dk-gbc.dk eller www.dgnb.de

Slut med at proppe giftige vinduer i affaldsovnene

Det skal være slut med, at termovinduer fyldt med en af verdens farligste miljøgifte, PCB, i direkte modstrid med lovgivningen havner i de danske affaldsforbrændinger. Vestforbrænding vil som det første affaldsselskab herhjemme sørge for, at termovinduer med PCB bliver behandlet efter alle kunstens regler, så glasset bliver genbrugt, og miljøgiften destrueret som farligt affald. Læs mere

Boligforeningen 3B blev nomineret til ArbejdsmiljøPrisen 2011

3B blev nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2011. ArbejdsmiljøPrisen uddeles af Arbejdsmiljørådet og skal være med til at belønne og fremhæve gode og alternative løsninger på problemer med arbejdsmiljøet.
3B er en almen boligforening med 12.500 almene lejeboliger i 70 forskellige afdelinger i Storkøbenhavn. 3B bygger og administrerer boliger og har cirka 500 boliger som er under opførelse. Ud over de almene lejeboliger administrerer boligforeningen også erhvervslejemål, plejehjem, ældreboliger, institutioner og særboliger.

Få bruger tilbud om sundhedsfremme på arbejdspladsen

Selv om tilbuddene er der, bruger kun få virksomheder muligheden for motion og hjælp til rygestop på arbejdspladsen. Og kun lidt over halvdelen af os siger ja til sund mad. De mest udbredte tilbud er motionsredskaber og behandling som for eksempel fysioterapi. Det siger under eller omkring en tredjedel ja til. Det tilbud, flest tager imod, er den sunde mad, men det er stadig kun 56 pct., der siger ja til den. Lidt færre end halvdelen tager imod tilbuddet om sundhedstjek. Læs mere

Hvepse kan genkende hinanden

Det er nemt at forestille sig myrer, bier og andre sociale insekter som ensformige tandhjul i et instinktpræget biologisk maskineri.
Men hvepse, der har forbavsende forskellige ansigter, kan genkende hinanden. Elizabeth Tibbetz og Michael Sheehan fra University of Michigan har nu bevist, at hvepse af arten Polistes fuscatus kan genkende hinanden. De små insekter har en overraskende god hukommelse og er betydeligt mere aggressive over for fremmede hvepse end bekendte. Men er de små bæster bare generelt gode til at lære forskelle i mønstre, eller er de specielt indrettet til at huske ansigter. Efter nye forsøg, hælder forskerne til, at der kan være tale om det sidste. Læs mere

Vi skal redde Jorden for vores egen skyld

For Jorden og livet skal nok klare sig. Også uden mennesker. Det er falsk næstekærlighed og ansvarsforflygtigelse, når vi taler om, at vi skal opføre os ordentligt for at redde Jorden. Vi skal opføre os ordentligt, men indse, at vi gør det for vores egen, hinandens og denne civilisations skyld.

Det mener Minik Rosing, dansk-grønlandsk geologiprofessor og leder af Danmarks Geologiske Museum. Med sine banebrydende teorier om livets opståen på Jorden har han sat Danmark på det videnskabelige verdenskort. Budskabet er mere end aktuelt, set i lyset af det sidste klimatopmøde Cop17's magre resultater.

»Vi skal indse, at vi er de voksne i verden og stå ved, at vi er den dominerende naturkraft. Gør vi det, bliver det klart, at verdens fremtid er et valg, vi træffer, ikke en skæbne, vi er underlagt. Det er rigtigt, at vi er i færd med at ændre Jordens miljø, og det viser netop den magt, vi har. Derfor må følelsen af afmagt og opgivenhed vendes,« siger han. Læs mere

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom byggeri, lovgivning, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn & arbejdsplads til kontakt@kooperationen.dk