Kooperationen

Malerselskabet SBM - Tillykke med fødselsdagen!

Det er ikke hver dag, at en virksomhed kan fejre 75 års jubilæum. Men det gjorde Malerselskabet SBM i Brønshøj, torsdag den 25. august 2011. For at markere den glædelige dag med manér, inviterede direktør Allan Nielsen kunder og forretningsforbindelser samt personalet til en flot reception i firmaets egne lokaler beliggende Ruten i Brønshøj. Se billederne fra festen HER
Kooperationen ønsker Malerselskabet SBM et STORT tillykke!

Kooperationen på YouTube!

I de kommende uger viser vi seks film, der blev udarbejdet under Kooperationens Årsmøde 2011. I den første film (se linket nedenfor), interviewer TV Glads korrespondent, Daniel Henriksen, hjerneforsker Peter Lund Madsen om betydningen af kooperation, kreativitet og samarbejde for menneskets adfærd. Filmen er produceret af TV Glad i samarbejde med Kooperationen.
SE INTERVIEW MED PETER LUND MADSEN HER

Kooperationen på messe i Bella Center

Den 2.-3. september 2011 holdte BL fagmessen Almene Boligdage i Bella Center i København. Under messen viste repræsentanter fra de kooperative håndværksvirksomheder deres produkter. Kooperationens stand var velbesøgt, og de mange gæster fik mulighed for at snakke med vores medlemmer. Se billeder fra messen HER

Konkurrence - Vind et gavlmaleri!

Efter to travle dage, hvor repræsentanter fra danske almene boligforeninger besøgte Kooperationens stand på udstillingen Almene Boligdage, for at deltage i den eftertragtede konkurrence VIND ET UNIKT GAVLMALERI, blev vinderen fundet. Det blev Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 i Horsens. Formand Poul Erik Rasmussen og foreningens mange beboere kan nu glæde sig til at få deres gavl udsmykket. Det er BMF fonden, der sponsorerer gavlen. Tegnestuen Glad Design vil i samarbejde med en kooperativ malervirksomhed udføre gavlen.

Komintern og de dansk-sovjetiske relationer

I samarbejde med Center for Koldkrigsstudier ved Syddansk Universitet arrangerer Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv en konference om Komintern og de dansk-sovjetiske relationer i mellemkrigstiden. Konferencen er første led i et samarbejdsprojekt med Det Russiske Statsarkiv for Socio-Politisk Historie (RGASPI) om danske personsager i Kominternarkivet i Moskva. Komintern (også kaldet Kommunistisk Internationale eller 3. Internationale) blev stiftet 4. marts 1919 som en sammenslutning af kommunistiske og venstresocialistiske partier. Læs mere

A/S Bestyrelse

Ultimo november 2011 løber det første modul i A/S bestyrelsesuddannelsen for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer af stablen, på Konventum LO-Skolen i Helsingør.

Når man kommer ind i en bestyrelse som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, bliver man samtidig en del af virksomhedens øverste ledelse. Igennem tiden - ingen glemmer f.eks. Nordisk fjer skandalen, Roskilde Bank eller Amagerbanken og deres konkurser - bliver også medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer "stillet til ansvar". Det er derfor vigtigt, at man har de kompetencer, der skal til for at løfte opgaven.

Kooperationens kursustilbud for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vil styrke deltagernes viden om de grundlæggende juridiske og regnskabsmæssige aspekter for bestyrelsesarbejdet. Og ikke mindst vil viden om det ansvar, de rettigheder og pligter, der følger med valget som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem, blive styrket.

Kurset henvender sig ikke blot til nyvalgte medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, men også til dem der har såvel få som flere års erfaring med dette arbejde. Læs mere om kurset HER

Den komplette sjakbajsuddannelse

Efter mange opfordringer om at lave et sjakbajskursus, har Kooperationen i samarbejde med Erhvervsakademiet Nordsjælland lavet en samlet sjakbajsuddannelse. Kurset er tilrettelagt sådan, at der kan opnås tilskud fra AMU og efteruddannelsesfondene. Sjakbajsuddannelsen er samtidigt tilrettelagt som internat-kurser 4 gange á 4 dage. Det betyder, at inden for en periode på 5 måneder får man en komplet sjakbajsuddannelse. Læs mere om uddannelsen og tilmelding HER

Kursus i AB92

Virksomhederne indbydes til at deltage i et hel-dags kursus om AB92 samt en gennemgang af de væsentligste regler i tilbudsloven.
Målgruppe
Kurset henvender sig til entrepriseledere og medarbejdere, som i det daglige arbejder med problemstillinger omkring AB92 og tilbudsloven.

Formål
Formålet med kurset er at give deltagerne en viden om reglerne i AB92 og tilbudsloven ud fra konkrete sager. Læs mere

Fyraftensmøde - Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus)

Kooperationen afholder i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøbus (Bam-Bus) det årligt tilbagevendende fyraftensmøde, hvor der orienteres om, hvad der er sket af nyt på arbejdsmiljøområdet det seneste år.

Møderne afholdes:

Randers: mandag den 19. september 2011 kl. 13.30-15.30 hos
Boliggruppen Randers, Vestervold 17, 8900 Randers C.
Odense: tirsdag den 20. september 2011 kl. 13.30-15.30 hos
DCM Malerfirma A/S, Østerbro 12-14, 5100 Odense C.
København: mandag den 26. september 2011 kl. 13.30-15.30 hos
Kooperationen, Reventlowsgade 14, st., 1651 København V.

Tilmelding senest mandag den 12. september 2011.Tilmelding kan ske her.

Urimelig kort frist kostede kassen

Sygdom betragtes som lovligt fravær. Arbejdsgivere har dog ret til at anmode om en lægeerklæring, som dokumenterer, at medarbejderen rent faktisk er syg. Men hvor kort en frist kan en arbejdsgiver stille for indhentning af lægeerklæring? Det skulle byretten tage stilling til i denne sag, der omhandlede en kvindelig skolesekretær, som blev sygemeldt med diagnosen stress den 26. maj 2008. Den 29. maj 2008 skrev privatskolen tilbage og bad om dokumentation i form af en lægeerklæring. Den skulle være skolen i hænde inden den 2. juni 2008.

Skolesekretæren modtog først brevet lørdag den 31. maj 2008. Af gode grunde kunne hun hverken skaffe lægeerklæringen lørdag eller søndag. Derfor skrev skolesekretæren en mail til skolen mandag den 2. juni 2008 om, at de ville modtage en lægeerklæring efter et planlagt lægebesøg den 4. juni 2008.

Mens skolesekretæren den 4. juni sendte en lægeerklæring den ene vej, sendte privatskolen en bortvisning den anden vej. Begrundelsen var, at skolesekretæren ikke havde fremsendt en lægeerklæring inden den 2. juni 2008.

Skolesekretæren gik til byretten med sagen. Hun mente, at privatskolen havde været lige lovlig hurtig med bortvisningen, og Byretten var enig. Den fastsatte frist på 3 dage var "urimelig kort", og bortvisningen var derfor ikke berettiget, ligesom den også udløste godtgørelse for usaglig opsigelse efter funktionærlovens § 2 b.
Norrbom Vinding
I forbindelse med et EU-udbud har udbyder, 7 dage før vi skal afgive tilbud, fremsendt nye oplysninger/rettelser. Kan han gøre det så sent?

Reglerne her er ganske enkle: Det fremgår nemlig helt klart og entydigt af Udbudsdirektivets artikel 39 stk. 2., at en udbyder ved EU-udbud kan fremsende eventuelle supplerende oplysninger om udbudsbetingelserne, såvel som supplerende dokumenter til tilbudsgiverne, senest 6 dage inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelse af tilbud. Så den pågældende udbyder har overholdt reglerne i Udbudsdirektivet om fremsendelse af supplerende oplysninger m.v.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk
Hvilken frist er der for at udsende rettelsesblade? Og hvor omfangsrige må eventuelle rettelsesblade være? Der er ikke tale om et EU-udbud.

Udgangspunktet er, at man som bydende skal have rimelig tid til at ændre på ens tilbud, når der udsendes rettelsesblade. Rimelig tid er som udgangspunkt 5 arbejdsdage.

Men er der tale om, at bygherren udsender ændringer til udbudsmaterialet af et sådan omfang, at man som tilbudsgiver ikke kan regulere ændringerne ind i ens tilbud indenfor den tidsramme, der er til, at afbud skal afgives, må man rette henvendelse til bygherren for at få licitationen udskudt.

Bygherren har denne mulighed for at udskyde licitationsdatoen, hvis der foreligger en saglig grund.

Dette kan der for eksempel være tale om i den situation, du omtaler - nemlig at ændringerne til udbudsmaterialet er af et sådan omfang, at bygherren har indset, at de bydende simpelthen ikke kan nå at regulere rettelserne ind i deres tilbud, inden den oprindelige licitationsdato.

Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg august 2011

Den sammensatte konjunkturindikator er på -21 i august imod -18 i juli. Dermed er byggeriets forventninger fortsat negative og med en svagt faldende tendens siden februar, når der ses bort fra normale sæsonudsving. Til trods for de negative tendenser har anlægsentreprenørerne særdeles positive forventninger til omsætningen og beskæftigelsen. Læs mere.

Byggeomkostningsindeks for boliger 2. kvt. 2011

Det er blevet dyrere at bygge boliger, og omkostninger til både håndværkere og materialer er steget. Fra første til andet kvartal steg de samlede omkostninger for nybyggeri med 1,7 pct. Arbejdsomkostningerne for nybyggeri steg med 1,1 pct., mens materialeomkostningerne steg med 2,0 pct. Læs mere.

Dansk byggebranche kan lære af genopbygningen af World Trade Center

Kontinuerlig risikostyring, opdaterede tidsplaner og modellering af byggeprocessen sikrer fremdriften i byggeriet på Ground Zero i New York. Men metoderne bør også bruges i større omfang i Danmark, mener risikorådgiver.

Efter WTC-bygningerne var kollapset, stod New York over for en enorm opgave. Oprydningen gik relativt hurtigt, mens det af politiske og økonomiske grunde er gået langsomt med genopbygningen. For at koordinere genopbygningen af togstationen, mindeparken, museet og alle skyskraberne over jorden etablerede New Yorks bystyre en organisation, kaldet Lower Manhattan Construction Command Center (LMCCC), som Peter Luke arbejdede for.

På trods af det imposante navn, havde centret ingen formel magt. Alligevel lykkedes det at få de fleste bygherrer, entreprenører og myndigheder til at samarbejde frivilligt. Læs mere

Kvindeliv på byggepladsen

En kvinde med en fukssvans eller murerske i hånden er et særsyn på danske byggepladser. Det kan blandt andet skyldes, at nogle lærepladser afviser kvinder alene på grund af deres køn. Men hvis kvinderne finder sig tilpas i den mandsdominerede byggebranche, kan de få et godt arbejdsliv og påvirke arbejdspladsen positivt. Det viser en ny undersøgelse fra SFI. Læs mere

Nyt værktøj til interaktive arbejdspladsvurderinger

Det skal være lettere at gennemføre interaktive arbejdspladsvurderinger. Derfor har det europæiske arbejdsmiljøagentur i Bilbao udviklet en gratis webapplikation, et onlineværktøj, som skal hjælpe mikroorganisationer og små organisationer med at udføre en trinvis vurdering af arbejdspladsen.
Værktøjet, der har fået navne OiRA, dækker alle faser lige fra identificering og evaluering af risiciene på arbejdspladsen og frem til indførelsen af forebyggende initiativer, overvågning og rapportering. Læs mere

Mindre nedslidning med forebyggelsespakker

Forebyggelsesfonden har siden 1. januar 2011 udbudt de såkaldte forebyggelsespakker til mindre virksomheden inden for bygge- og anlægsbranchen samt døgninstitutioner og hjemmeplejen. Pakkerne indeholder mulighed for konsulentbistand og et økonomisk tilskud. På den måde kan virksomhederne for eksempel få mulighed for at købe eller leje fysiske hjælpemidler, der kan reducere nedslidningen af de ansatte. Læs mere

Cyklen der gemmer energien

Maxwell von Stein er 22 år og opfinder. Han har bygget en cykel, der kan gemme den energi, der går spildt, når man bremser, ved hjælp af et såkaldt svinghjul. Et svinghjul er en mekanisk anordning, der kan lagre rotationsenergi. Når Maxwell skal sænke farten, kan han i stedet overføre energien til svinghjulet, der hænger og roterer midt i cykelstellet. Svinghjulet lagrer den kinetiske energi, indtil Maxwell har brug for et boost. Så kan han overføre energi fra svinghjulet tilbage til cykelhjulene ved at dreje på et greb på cykelstyret. Læs mere

Et æble om dagen...

Det kommer nok ikke bag på ret mange, at æbler er sunde. Men det overrasker nok, at æbler ligefrem sænker kolesteroltallet og på den måde forhindrer hjerte-kar-sygdomme. Nye danske forskningsresultater, der er baseret på rotteforsøg, peger tydeligt i den retning. "Resultaterne på rotter har vist, at friske æbler ser ud til at have en gavnlig effekt på sænkning af blodets kolesterol. Og vi går ud fra, at vi vil se den samme gavnlige effekt på mennesker," siger ph.d. Mette Kristensen, Institut for Fødevarevidenskab og Human Ernæring, Life, Københavns Universitet, der står bag undersøgelsen. Læs mere

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom byggeri, lovgivning, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn & arbejdsplads til kontakt@kooperationen.dk