Kooperationen

Faktaark til kunderne om BoligJob-ordningen

Der er mange detaljer at holde styr på, når man skal orientere kunderne om BoligJob-fradraget. Derfor er der udarbejdet et faktaark, som man kan give kunderne.

Faktaarket om BoligJob-fradraget giver en kort oversigt over:
 • størrelsen på fradraget
 • hvem der må udføre arbejdet
 • hvilke regler der gælder
 • hvordan fakturaen skal se ud
 • hvordan man som kunde betaler
 • hvordan man som kunde får udbetalt fradraget for løndelen

Faktaarket indeholder samtidig en detaljeret oversigt over de arbejder, der er omfattet af BoligJob-ordningen. Se FAKTAARK HER
For yderlig information se SKAT eller kontakt Lars Tolstrup lt@kooperationen.dk

Den komplette sjakbajsuddannelse

Efter mange opfordringer om at lave et sjakbajskursus, har Kooperationen i samarbejde med Erhvervsakademiet Nordsjælland lavet en samlet sjakbajsuddannelse. Kurset er tilrettelagt sådan, at der kan opnås tilskud fra AMU og efteruddannelsesfondene. Sjakbajsuddannelsen er samtidigt lavet som internat-kurser 4 gange á 4 dage. Det betyder, at inden for en periode på 5 måneder får man en komplet sjakbajsuddannelse. Læs mere om uddannelsen HER

ARBEJDERMUSEET - SOMMERFERIE FOR BØRN

Når børneinstitutionerne holder lukket, holder Arbejdermuseet åbent - med aktiviteter for børn, deres forældre og bedsteforældre .

Få en snak med Mormor om, hvordan det var, dengang hun var barn! Hvordan var det f.eks. at gå i skole? Besøg den gamle skolestue og tag et kig i sansereolens hemmelige skuffer, der gemmer på historier fra dengang. Her kan du lave din egen kludedukke og klæde dig ud i børnetøj fra "de gode gamle dage", som måske ikke var så gode endda?

Arbejdermuseets Bibliotek & Arkiv

Hvorfor er op imod 50 % af de ansatte i landbruget udlændinge? Hvordan så den unge Hans Scherfig kvinden i sine tegninger? Hvem var de tyske kommunistiske flygtninge i Danmark under besættelsen? Svarene på disse spørgsmål kan du læse i Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkivs årbog 2010. I 6 artikler viser årbogens forfattere, hvordan de danske arbejdere og arbejderbevægelsen er en integreret del af den globale udvikling. Læs mere

Ret til fravær ved alvorlig sygdom eller ulykke?

Vi er i vores virksomhedsnævn ved at tilpasse vores personalehåndbog og vil i den forbindelse høre, hvilke rettigheder en medarbejder har rent lovmæssigt til fravær ved akut opstået situationer i forbindelse med familiemedlemmers sygdom eller ulykke? Her tænker vi ikke på almindelige sygdom fx hos medarbejdernes børn, hvor vi allerede har regler omkring ret til fravær med løn under barns 1. og 2. sygedag.

Svar:
Medarbejdere har ret til fravær efter Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager (Familiefraværsloven), når
 • tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykke, der gør lønmodtagerens umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig (force majeure)
Det fremgår af lovens § 1, punkt 1 og omhandler de tilfælde, hvor der normalt er tale om kortvarigt fravær, indtil medarbejderen har haft mulig for at tage andre forholdsregler angående den situation, der er opstået på grund af sygdom eller ulykke hos et familiemedlem.

Loven giver ikke medarbejdere ret til fravær med løn. Der er kun ret til fravær med løn, hvis det fx fremgår af jeres overenskomst eller hvis det er aftalt med medarbejderne på anden vis.

Loven indeholder særlige beskyttelsesregler, idet en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder, fordi medarbejderen vil/har benyttet sig af retten til fravær efter loven. Afskediges en medarbejder i strid med loven, har medarbejderen krav på godtgørelse fra arbejdsgiveren.

Familiefraværsloven giver også medarbejdere ret til fravær fra arbejdet, når
 • lønmodtageren er ansat af kommunen efter bestemmelserne herom i lov om social service til at passe en nærtstående med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse eller
 • lønmodtageren modtager plejevederlag efter bestemmelserne herom i lov om social service for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem.

Disse to former for fravær skal dog varsles over for arbejdsgiveren henholdsvis senest 6 uger før ansættelsen i kommunen og senest samtidig med indgivelse af ansøgning om plejevederlag til kommunen.

Krav på erstatningsferie?

Jeg er netop blevet ringet op af en medarbejder på ferie. Hun har allerede holdt 1 uges ferie, men er nu åbenbart blevet syg under ferien og ringede for at sygemelde sig og meddelte, at idet hun nu var syg, kunne hun ikke fortsat holde ferie. Hun mener nu, at hun ifølge Ferieloven har ret til at holde resten af ferien på et andet tidspunkt. Kan det være rigtigt?

Svar:
Nej, det er ikke rigtigt. I hendes situation, hvor sygdommen opstår midt i ferieperioden, kan hun ikke sygemelde sig og kræve erstatningsferie efter Ferieloven. Det er nemlig sådan, at risikoen for pludseligt opstået sygdom overgår til medarbejderen, så snart ferien er begyndt. Det vil sige, at det kun er sygdom, der opstår før ferien begynder, der giver medarbejderen ret til at kræve erstatningsferie, hvis medarbejderen vælger ikke at påbegynde ferien på grund af sygdommen.

Idet din medarbejders sygdom er opstået under ferien, er hun ikke berettiget til at afbryde ferien eller til at kræve, at hun får erstatningsferie på et senere tidspunkt.

FAQ - Diskrimination i udbud

Er det i et udbudsmateriale tilladt at angive bestemte produkter?

Svar: Om der er tale om udbud i henhold til Tilbudsloven, eller udbud i henhold til EU-udbudsdirektiverne, er udgangspunktet for begge former for udbud, at national diskrimination skal forhindres.

Før i tiden var det muligt at man kunne henvise til referenceprodukter. Det kunne ske ved at bruge formuleringen "som" et angivet produkt eller et produkt "eller dermed ligestillet". Retspraksis har imidlertid skærpet denne henvisning til referenceprodukter. Det er i dag kun lovligt at henvise til referenceprodukter, hvis en generel beskrivelse af kravene til ydelsen ikke er mulig. Altså hvis det ikke er muligt at beskrive den konkrete genstand ved hjælp af tilstrækkeligt nøjagtige og forståelige specifikationer.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Ny implementeringsbekendtgørelse

Den nye implementeringsbekendtgørelse - der trådte i kraft den 1. juli - har til formål at skabe større fleksibilitet når offentlige myndigheder udbyder opgaver.

Bekendtgørelsen implementerer således udbudsdirektiverne om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. De nye regler gør det således muligt fremover for udbyderne, at tage tilbud i betragtning, selvom de indeholder små formelle fejl og mangler.

Derudover præciserer bekendtgørelsen, at man kun kan kræve en serviceattest eller lignende dokumentation om virksomheden, af den vindende tilbudsgiver. Læs mere

Så er der igen nyt fra ”cirkus affald”!

Så er der igen indgået forlig om virksomheders afgang til genbrugspladserne. Forliget giver fra den 1. januar 2012 kommunerne fuld valgfrihed mellem følgende løsninger:
 • En abonnementsløsning hvor virksomhederne skal betale for et helt år ad gangen
 • En klippekortmodel hvor der betales pr. besøg på genbrugspladsen eller
 • En løsning hvor der betales efter affaldets vægt
Det nye forlig medfører, at virksomheder der ikke producerer affald, slipper for at betale gebyr fra næste år. Og så bliver det endvidere også muligt fra den 1. januar 2013, at aflevere affald i andre kommuner end virksomhedens egen. Men det kan så til gengæld medføre, at den kommune man ønsker at aflevere i, har indført den løsning der hedder, at man skal betale for et helt år ad gangen første gang man bruger genbrugspladsen i den pågældende kommune.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Trives du på dit arbejdsplads?

Den glæde, der er forbundet med ens job, har helt afgørende betydning for, hvor længe man har lyst til at blive på arbejdsmarkedet. Det viser en ny undersøgelse blandt 2.600 HK-medlemmer. Her angiver ni ud af ti, at faglig og social trivsel betyder alt eller meget for, hvor længe de vil blive i jobbet. Undersøgelsen viser også, at 41 procent af dem, der er på efterløn eller pension, ville have ventet med at trække sig tilbage, hvis der havde været en bedre trivsel på deres arbejdsplads.

Der er især seks faktorer, der i særlig grad har betydning for det psykiske arbejdsmiljø, nemlig indflydelse på egne arbejdsforhold, mening i arbejdet, forudsigelighed, social støtte, belønning og krav. (Arbejdsmiljøforskning.dk)

Fysisk inaktivitet og fedme giver øget risiko for kroniske smerter

Kombinationen af manglende motion og overvægt er forbundet med en øget risiko for kroniske smerter i lænderyg, nakke og skuldre i den voksne befolkning. Det viser resultater af et studie i Norge, hvor forskere har fulgt ca. 30.000 mænd og kvinder over en tiårig periode. Undersøgelsen viste, at nogle få timers motion om ugen nedsatte risikoen for kroniske smerter på trods af overvægt og/eller fedme. Læs mere

Det er snart slut med tun

Flere kommercielt interessante fiskearter er kommet på den røde liste over truede dyrearter. Mange års overfiskeri har ført til at bl.a. blåfinnet tun er i fare for at uddø. Siden 1960´erne er bestanden af flere tun-arter halveret, og fremtiden ser sort ud. Tabet af tun er ikke kun til skade for mennesker. Da tun er et top-rovdyr i havets økosystem, kan det påvirke hele økosystemet, hvis de uddør. (Videnskab.dk)
Forskere fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) har udviklet fremtidens fotoceller, som kan printes direkte på et stykke papir.
Fotocellerne laves af en specielt "blæk", som påføres et stykke papir eller andet materiale. Når du forbinder to ledninger til papiret, har du uanede mængder strøm, så længe solen skinner. Med fotoceller på papir bliver det muligt i fremtiden at folde fotocellen sammen i lommen og tage den frem igen, når du har brug for energi.
Forskerne har i sandhed eksotiske fremtidsforestillinger om brugen af deres opfindelse. De foreslår bl.a., at man kan bruge fotoceller som tapet, og på den måde få billig strøm til husstanden. Læs mere

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom byggeri, lovgivning, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn & arbejdsplads til kontakt@kooperationen.dk