Kooperationen

Årsmøde 2011 - DU KAN STADIG NÅ DET!

Kooperationens årsmøde holdes onsdag den 8. juni og Udviklingsforeningens årsmøde holdes torsdag den 9. juni 2011 på Hotel Koldingfjord i Jylland. I år har vi inviteret hjerneforsker Peter Lund Madsen og lektor Steen Vallentin til at holde to spændende oplæg om henholdsvis kreativitet og forretningsdrevet samfundsansvar.

Efter den formelle del af årsmødet stævner vi ud fra Hotel Koldingfjords bådebro ombord på galeasen Frem, som er et af Danmarks få bevaringsværdige sejlskibe fra 1939. Med frisk luft i lungerne, vind i håret og røde kinder, og midt i Danmarks smukkeste natur, vil vi byde på en sprudlende oplevelse i form af champagnesmagning.

I år er det Hotel Koldingfjord, der laver mad til os. Hotellet, der bl.a. har egen bager og konditor, anvender danske råvarer efter årstiden og fra lokale producenter. Under middagen vil der være rig lejlighed til hyggeligt samvær med nye og gamle venner. I løbet af aftenen skal vi…ja, som et dansk mundheld siger, er forventningens glæde den største! TILMELD DIG HER

Udviklingsforeningsårsmøde 2011

Udviklingsforeningens årsmøde holdes torsdag den 9. juni 2011, kl. 10.00 på Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding. Temaet for årsmødet i år er VEDVARENDE ENERGI I BYGGERIET.

Organisationsaftale vedr. sammenlægning af Virksomhedsnævn og arbejdsmiljøudvalg

LO og Kooperationen har indgået en organisationsaftale, hvor der åbnes mulighed for at ledelse og medarbejdere kan indgå en lokalaftale om at sammenlægge virksomhedsnævn (VN) og arbejdsmiljøudvalg (AMU). Det fælles organ benævnes i aftalen som "Det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd" (SVAR). Læs hele Organisationsaftalen her

Lene Larsen fejrer 25 års jubilæum

Karrebæksminde: Søndag den 1. maj 2011 kan regnskabschef Lene Larsen fejre 25 års jubilæum på kursus- & Konferencecentret Smålandshavet. Der afholdes reception torsdag den 28. april mellem 10-13 på Kursus og Konferencecenter, Smålandshavet.
Kooperationen ønsker Lene Larsen tillykke med jubilæet.

Bjarne Zetterstrøm fylder 60

Bjarne Zetterstrøm, leder af BL's udviklingsafdeling, fylder 60 år den 22. april. Bjarne kom i 1989 fra en stilling som leder af Pensams boligadministration til BL, hvor han blev ansat som leder af en ny, samlet afdeling for kredssekretærerne og den hidtidige kursusafdeling. Reception den 5. maj, kl. 15-17 hos BL, Studiestræde 50, 1554 København V
Kooperationen ønsker Bjarne Zetterstrøm tillykke med fødselsdagen.

Det Kooperative Mærke - Interview med Allan Jensen, SBM A/S

Vi har interviewet Adm. Direktør Allan Jensen fra SBM A/S, der er en af de 11 deltagere i Det Kooperative Mærkes pilotprojket. Vi har stillet ti spørgsmål - her er ét af Alans svar:

Spørgsmaål 6: Hvad vil I gerne opnå med Det Kooperative Mærke?
Svar: - Vi vil gøre opmærksom på:
  • Hvad det vil sige at være en kooperativ virksomhed.
  • At vi er en kooperativ virksomhed.
  • Og at vi er STOLTE af at være en kooperativ virksomhed.
Læs resten af interviewet HER

Det Kooperative Mærke, Leif Andersen

Vi har også interviewet Leif Andersen fra Center for Arbejdsliv & Læring, LO-skolen. Her er ét af Leifs svar:

Spørgsmål nr. 3: Nævn tre ting, som er særligt kooperative i jeres virksomhed?

SVAR: P.t. arbejder vi internt med at udvikle de kooperative sider af vores virksomhed - men redelighed, fællesskab og fælles værdier er tre ting som er særligt kooperative i vores virksomhed. Derudover er kooperative virksomheder drevet professionelt og med en professionel social profil.

Læs resten af interviewet HER

Det Kooperative Mærke, Pernille Ottesen

Vi har interviewet Pernille Ottesen, der er direktør for Rørvig Centret. Også Pernille Ottesen, der er direktør for Rørvig Centeret er med i pilotprojektet. Her er ét af Pernilles svar:

Spørgsmål nr. 8: Hvor ser du en ærlig plads for den kooperative virksomhedsmodel i det danske samfund?

SVAR:Fremtidens konkurrenceparameter bliver hvilke værdier virksomhederne drives på, idet forbrugerne bliver mere og mere bevidste om sociale og miljømæssige værdier. Og der har den kooperative virksomhedsmodel i særdeleshed en berettigelse.

Læs resten af interviewet HER

JORTON & OLAFUR ELIASSON

I Århus Stiftstidende udtrykker den verdenskendte dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson stor begejstring for bygningsarbejdet med Your Rainbow Panorama, et kunstværk af Eliasson på toppen af ARoS Kunstmuseum som af mange spås til at blive byens ny vartegn.

Men det er ikke kun Eliasson, der er begejstret over Your Rainbow Panorama. Også Jorton A/S, der siden 2009 har været med til at bygge Eliassons værk er stolte over at være med til at præge byen i den helt rigtig retning. I programmet 8-4 på TV2 Østjylland fortæller flere af Jortons medarbejdere om, hvordan det føles at være med til at bygge et af det 21. århundredes store værker i Danmark. SE JORTON PÅ TV
YOUR RAINBOW PANORAMA åbner for publikummet den 28. maj 2011, kl. 10.

Besøg fra Finland

28 medlemmer af den finske innovations tænketank, SITRA, besøgte Kooperationen den 13. april. Formålet med besøget var at blive orienteret om vores arbejde med kooperative projekter i Danmark. Niina Immonen (på billedet) direktør for Tampere Co-operative Centre takkede Kooperationen for det indholdsrige program, hvor bl.a. Bybi-Kooperationen og Center for Socialøkonomi blev præsenteret.

Ændring af Ferieloven

Folketinget har den 7. april 2011 vedtaget en ændring af Ferieloven, der træder i kraft den 1. maj 2011. De væsentligste ændringer og konsekvenser heraf er følgende:


1) Arbejdsfri periode i en fritstillingsperiode:
Lovændringen har betydning for de lønmodtagere, som er opsagt og fritstillet, og som i fritstillingsperioden finder nyt arbejde. Efter de regler, som var gældende frem til lovændringen, kunne en arbejdsgiver, der havde fritstillet en opsagt medarbejder, anse medarbejderens ferie for afholdt i fritstillingsperioden, hvis varslet for ferien og selve ferien kunne placeres i fritstillingsperioden. Dette gjaldt, uanset om lønmodtageren fandt nyt arbejde i fritstillingsperioden eller ej.

Ændring: Som følge af de nye regler kan arbejdsgiveren som udgangspunkt fx ikke længere anse hovedferien (3 ugers ferie) for afholdt, hvis den opsagte medarbejder efter udløbet af varslet for hovedferien (3 måneder) har fået nyt arbejde og ikke kan nå at holde ferien inden starttidspunktet for det nye job. Det vil sige, at arbejdsgiver fremover kun kan anse medarbejderens ferie for afholdt i fritstillingsperioden, hvis den opsagte medarbejder har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsfristerne.

Hvis arbejdsgiver har givet afkald på at modregne i den opsagte medarbejders løn fra den nye arbejdsgiver, anses ferien dog for afholdt.

Ændringen gælder for fritstillinger, der meddeles efter den 1. maj 2011.

2) Overførsel af ferie
Lovændringen får også betydning for de lønmodtagere, som ønsker at overføre ferie ud over 20 dage fra et ferieår til det efterfølgende ferieår. Efter de regler som var gældende frem til lovændringen, skulle arbejdsgiver og lønmodtager indgå aftale om overførsel af ferie ud over 20 dage fra et ferieår til det efterfølgende ferieår senest den 30. april.

Ændring: Som følge af de nye regler forlænges denne frist til den 30. september. Fristen for meddelelse om overførslen af ferien til den, der skal udbetale feriepengene, forlænges ligeledes til den 30. september efter ferieårets udløb.

Ændringen gælder for aftaler vedrørende optjeningsåret 2009 og frem.

3) Forældelse af krav på feriepenge
Lovændringen får betydning for de lønmodtagere, hvor arbejdsgiveren ikke vil betale feriepenge til lønmodtageren. Efter de regler, som var gældende frem til lovændringen, skulle lønmodtageren senest den 30. september efter ferieårets udløb rejse kravet på feriepenge overfor arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren fortsat ikke ville betale feriepengene, skulle lønmodtageren senest den 30. november 2011 søge kravet gennemført ved retssag eller lignende. Overholdt lønmodtageren ikke disse frister, mistede lønmodtageren sin ret til feriepengene.

Ændring: Som følge af de nye regler skal lønmodtageren ikke længere rejse kravet over arbejdsgiveren, og fristen for at søge kravet gennemført ved retssag, ved fagretlig behandling, ved politianmeldelse eller ved, at lønmodtageren rettede henvendelse til Pensionsstyrelsen er nu 3 år efter ferieårets udløb.
Ændringen finder anvendelse for optjeningsåret 2009 og frem.


4) Kontroladgang for A-kasser og offentlige myndigheder
Lovændringen betyder, at arbejdsløshedskasser og kommunale og statslige myndigheder vil få adgang til feriedata i FerieKonto, så de kan kontrollere, at der ikke uberettiget udbetales arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp m.v., samtidig med at lønmodtageren holder ferie (holder feriepenge).

5) Kontrol af indbetaling til feriefonde
Lovændringen har betydning for alle virksomheder, som har lønmodtagere ansat. Arbejdsmarkedets Feriefond har indtil nu ikke haft mulighed for at kontrollere, om virksomheder har indbetalt uhævede feriepenge til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en privat feriefond.
Ændring: Fremover har Arbejdsmarkedets Feriefond og de private feriefonde mulighed for at kontrollere, om en arbejdsgiver afregner de feriepenge, som lønmodtageren ikke har hævet i løbet af ferieåret. Arbejdsmarkedets Feriefond får mulighed for at føre stikprøvekontrol med årligt op til 150 virksomheders uhævede feriepenge efter ferieåret. Bliver virksomheden udtaget til kontrol, skal virksomheden indenfor en rimelig frist indsende revisorerklæring eller dokumentation for korrekt afregning til fonden.

Ændringen finder anvendelse for kontrol af feriepenge, der vedrører optjeningsåret 2010 og frem.

6)Lønperiode hen over et årsskifte
Lovændringen betyder, at feriegodtgørelse og ferietillæg, som vedrører en lønperiode hen over et årsskifte, anses for optjent i det nye år.

FAQ's Byggejura

Når tildelingskriteriet er den laveste pris, har man som den tilbudsgiver, der har afgivet laveste pris, så krav på at få ordren?

SVAR: Som udgangspunkt - såvel ved offentlig som ved begrænset licitation - har man krav på at få ordren, hvis man er den tilbudsgiver, der har afgivet laveste pris - jf. tilbudslovens § 8.

Udbyderen har således pligt til at indgå en aftale med lavestbydende tilbudsgiver, medmindre udbyderen har en saglig begrundelse for at annullere licitationen. Forudsætningen for, at tildelingskriteriet kan være laveste pris, er at tilbuddene prismæssigt skal være sammenlignelige. Det er derfor et krav, at udbudsmaterialet skal indeholde et projektmateriale. (Det betyder så også at tildelingskriteriet laveste pris ikke kan anvendes ved udbud i totalentreprise).

Derudover skal der være tale om en samlet tilbudssum, idet denne er konkurrencegrundlaget, og det er uden betydning, hvilke enheds- og delpriser, der fremgår af de enkelte tilbud. Er der tale om, at licitationen vedrører en såkaldt enhedspriskontrakt - hvilket især ses ved anlægsarbejder - hvor arbejdsmængden kan være vanskelig eller umulig at vurdere på forhånd, er det nødvendigt, at der indhentes tilbudspriser på grundlag af stipulerede arbejdsmængder for at fastlægge konkurrencegrundlaget. Konkurrencen mellem tilbudsgiverne sker i sådanne tilfælde på grundlag af tilbudssummerne ud fra disse anslåede arbejdsmængder, men afregning sker på grundlag af det faktisk udførte arbejde.

Som det fremgår af ovenstående er anvendelsen af tildelingskriteriet den laveste pris i princippet ganske enkelt - der er tale om en sammenligning af en række beløb.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

NASA-stof mod PCB i huse virker

Efter en række test i PCB-ramte boliger i Farum nord for København, slår uafhængige målinger nu fast, at et materiale mod PCB, udviklet blandt andet af det amerikanske rumfartsinstitut NASA, har minimerende effekt på PCB-koncentrationen i det pågældende byggeri.
Det stof der anvendes er en gelelignende masse eller pasta, der påføres et PCB-ramt område, hvor den gelelignende masse eller pasta suger PCB-stofferne ud, og efter 3 uger fjernes pastaen igen.
Firmaet AMTS - der markedsfører produktet - oplyser, at man har udført forsøget på 3 udvalgte områder i to lejligheder i byggeriet Birkholmterrasserne, der administreres af KAB. Her står 120 lejligheder ud af 295 lejligheder tomme, idet der er konstateret PCB-forurening.
AMTS håber nu, at det bliver muligt at foretaget et fuldskala-forsøg med produktet i en af de tomme lejligheder. Og KAB finder forsøget spændende og resultaterne positive, men KAB er også opmærksomme på, at der er tale om en lang og meget svær proces med at få fjernet PCB´en fra boligerne, og at der ikke kun er et svar på en løsning af problemet.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Gratis guider giver glade kunder

På nettet finder du gratis guider, der gør det nemmere at udføre energivenlige boligforbedringer. Det giver glade kunder, og fire ud af fem håndværkere, der kender til guiderne, bruger dem.

På hjemmesiden www.byggeriogenergi.dk kan håndværkere og installatører finde gratis guider til 32 energivenlige boligforbedringer. Guiderne hedder energiløsninger og viser dig, hvordan du udfører alt fra vinduesudskiftning til installation af nye radiatoranlæg og styring af udelys. Læs mere


Udendørs arbejde får humøret til at stige

Ansatte, der arbejder i det fri mere end to timer om dagen, er i bedre humør og har færre depressive symptomer end dem, der arbejder indendørs. Det viser ny undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Århus Universitetshospital.

To timers dagslys gavner humør og velbefindende. Gartnere, pædagogmedhjælpere, vejmænd, håndværkere og andre faggrupper, der arbejder ude i det fri mere end to timer dagligt, har 40 procents mindre risiko for at være nedtrykte og i dårligt humør end folk, der arbejder indendørs. Læs mere

Verdens første offentlige hurtigoplader til elbiler står i København

Elbilister i København behøver nu ikke længere vente otte timer på, at elbilen får strøm på batteriet. Tirsdag fik København verdens første hurtigoplader til elbiler. Hurtigopladeren ligner til forveksling en benzinstander, men den indeholder et ganske andet brændstof. Opladeren kan ifølge producenterne ABB og ChoosEv lade et elbilsbatteri til 80 procent af kapaciteten på 20 minutter. Hurtigopladeren er i funktion og findes på Landgreven i indre København. (Ingeniøren)

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom byggeri, lovgivning, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn & arbejdsplads til kontakt@kooperationen.dk