Kooperationen

Direktør Susanne Westhausen skal fejres!

Direktør Susanne Westhausen fyldte 50 år mandag den 27. december 2010. Dette vil blive fejret ved en reception i Kooperationens Hus, Reventlowsgade 14 st., 1651 København V, fredag den 7. januar 2011 fra kl. 11 til kl. 14. Læs mere

Peter Ludvigsen - Afskedsreception på Arbejdermuseet

Det kom som en over­raskelse for medlemmerne af Arbejdermuseets bestyrelse, da formanden, Marie-Lou­ise Knuppert, ved et møde den 9. september oplyste, at direktør Peter Ludvigsen har ønsket at forlade sin post 1. marts 2011 efter 28 års flittig gerning til gavn for Arbejdermuseet. Der bliver afskedsreception for Peter Ludvigsen fredag den 25. februar kl. 14.00 -17.00 i Arbejdermuseet.
Læs Preben Sørensens interview

Generelle satser 2011


Generelle satser for 2011 er "udkommet". Du kan se dem HER

VN konference

Kooperationen og LO indbyder til en konference for medlemsvirksomhedernes medarbejdere og ledelse. Konferencen sætter fokus på trivsel, vækst og personalepolitik i virksomhederne. Gennem oplægsholdere og via konkret arbejde med problemstillingen, vil deltagerne få en viden om, hvordan trivsel, vækst og personalepolitik kan optimeres i virksomhederne til gavn for både ledelse og medarbejdere.
PROGRAM til VN kan du se her
TID & STED: Konferencen afholdes tirsdag den 29. marts 2011, kl. 10.00-16.15, Odense Congres Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Vinderne af Julekalender 2010

Vi takker vores medlemmer for den store deltagelse i Kooperationens Julekalender 2010. Stort tillykke herfra til vinderne af i alt seks æsker økologisk chokolade.

Stor tilfredshed blandt deltagerne i Kooperationens studierejse til Bruxelles

Vi har evalueret studierejsen til Bruxelles, som blev afholdt af Kooperationen den 26-28 oktober 2010, med i alt 21 deltagere. Overordnet viser resultatet af evalueringen stor tilfredshed blandt samtlige deltagere. Eksempelvis er samtlige af de adspurgte meget tilfredse (84%) og tilfredse (16%) med studierejsens faglige indhold. Deltagerne var ligeledes meget tilfredse (58%) og tilfredse (42%), hvad angår oplysning vedrørende Europa Kommissionens og EU's arbejde. Evalueringen viser desuden at deltagerne har fået en større forståelse for politikernes arbejde i Bruxelles. To af rejsedeltagerne, henholdsvis Charlotte Gebuhr fra Revisionsinstituttet og René Jensen fra 3F, fortæller om deres respektive indtryk under studierejsen til Bruxelles HER.

Godtgørelsesniveauet efter ansættelsesbevisloven sat ned

Siden ansættelsesbevisloven blev vedtaget i 1993, har loven givet anledning til et væld af retssager, og i årene har der udviklet sig en retspraksis, hvor selv små og bagatelagtige overtrædelser udløste en godtgørelse på mindst 5.000 kr. Sidste efterår satte en byret rekord i godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis i en sag, hvor en lønmodtager blev tilkendt en godtgørelse på 100.000 kr. Afgørelsen rejste atter tvivl om, hvad det skal koste arbejdsgivere at sjuske med ansættelsesbeviset.

Folketinget satte ellers i marts 2007 et loft over godtgørelserne på 13 ugers løn i almindelige sager og 20 ugers løn i meget alvorlige sager. Det blev også præciseret, at domstolene skulle tage hensyn til, om overtrædelsen havde haft konkret betydning for medarbejderen eller ej. Endelig skulle ubetydelige overtrædelser ikke kunne udløse en godtgørelse på mere end 1.000 kr. Men Folketingets lovændring har ikke haft den ønskede virkning, da retspraksis siden 2007 stadig har peget i alle retninger og udløst godtgørelser af meget forskellige størrelser.

Det har Højesteret nu rettet op på, da Højesteret kort før jul i tre forskellige sager tildelte godtgørelser på 4.000 kr., 10.000 kr. og 15.000 kr. for overtrædelse af ansættelsesbevisloven. Højesteret fastsatte desuden en række meget klare udmålingsprincipper, der fremover skal gælde, når godtgørelsesniveauet skal fastsættes i sager om mangelfulde eller ikke eksisterende ansættelsesbeviser, og de er følgende:

 • Er manglen undskyldelig og uden konkret betydning for lønmodtageren, skal godtgørelsen fastsættes i intervallet fra 0 til 1.000 kr.

 • For øvrige mangler, hvor manglerne ikke har givet anledning til tvist samt de tilfælde, hvor arbejdsgiveren helt har undladt at udstede et ansættelsesbevis, bør godtgørelsen som udgangspunkt fastsættes til 2.500 kr. Dog vil der kunne blive tale om en højere godtgørelse på 5.000 kr. i de tilfælde, hvor en arbejdsgiver undlader at rette eller at udlevere et ansættelsesbevis selvom medarbejderen har anmodet arbejdsgiver om et korrekt ansættelsesbevis.

 • I tilfælde, hvor det manglende eller mangelfulde ansættelsesbevis har givet anledning til tvist om ansættelsesforholdet eller risiko herfor, bør godtgørelsen som udgangspunkt fastsættes til 7.500 kr. Dog vil der også her kunne blive tale om en højere godtgørelse på 10.000 kr. i de tilfælde, hvor en arbejdsgiver undlader at rette en påtalt mangel eller fejl i ansættelsesbeviset, eller hvor der er tale om direkte vildledende oplysninger. Hvis der er skærpende omstændigheder, kan godtgørelsen udmåles til et beløb på op til 20 ugers løn. Men udmåling af godtgørelser på over 25.000 kr. bør være forbeholdt særligt grove tilfælde, hvor manglen samtidig har betydet, at medarbejderen har haft risiko for at lide betydelige tab.

Lønforhøjelse udskudt på grund af barsel

Forbuddet mod forskelsbehandling på grund af køn gælder ikke kun i afskedigelsessituationen. En arbejdsgiver må heller ikke forskelsbehandle mænd og kvinder i forhold til løn. Det fandt en virksomhed ud af i denne sag, der omhandlede en kvindelig bogholderiassistent, der stod over for at skulle på barsel. I foråret 2008 fik hun at vide, at hun kunne se frem til en lønstigning, når hun vendte tilbage fra sin orlov. Dette skete dog aldrig, da hun i efteråret 2008 blev afskediget under orloven.

Arbejdsgiveren forklarede, at finanskrisen var gået hårdt ud over virksomhedens kunder. Der var derfor kun givet lønforhøjelser til få medarbejdere i 2008, og man havde på grund af krisen alene råd til at beholde de bedste medarbejdere. Bogholderiassistentens fagforening mente dog, at den reelle årsag var, at medarbejderen havde været på barsel, og at virksomheden derfor havde handlet i strid med ligebehandlingsloven og ligelønsloven.

Byretten fandt efter bevisførelsen ingen grund til at antage, at afskedigelsen skulle have haft noget som helst at gøre med bogholderiassistentens graviditet eller barsel og frifandt derfor arbejdsgiveren på dette punkt. Men byretten havde svært ved at forstå, hvorfor den lovede lønforhøjelse først skulle gælde, når assistenten havde afsluttet sin orlov. Da arbejdsgiveren ikke havde dokumenteret, at udskydelsen var begrundet i andet end barslen, havde assistenten krav på efterbetaling af lønforhøjelsen samt en godtgørelse svarende til 12 ugers løn. Norrbom Vinding

FAQ - AB & rangforhold

I den norske og den svenske AB er der en angivelse af rangforholdet
mellem de forskellige dokumenter, som findes i en byggekontrakt. Findes der også i AB92 regler om rangforholdet mellem de forskellige dokumenter?

Nej, der findes ikke i AB92 nogen angivelse af rangforholdet mellem de forskellige dokumenter, og der bør derfor individuelt fastsættes et rangforhold enten i udbudsgrundlaget eller i kontrakten.

Rangforholdet kan for eksempel være således:
 • Kontraktsdokumentet, evt. accepten
 • Tilbuddet
 • Særlige betingelser
 • Fagbeskrivelser, mængdefortegnelser og tegninger
 • Fællesbestemmelser for alle fag om byggepladsforhold m.v.
 • Opfordringen til at afgive tilbud
 • AB
 • Andre standardforskrifter der måtte være vedtaget
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Man har et standpunkt til man tager et nyt…

I sidste udgave af Nyhedsbrevet omtalte vi de nye regler for 2011 for benyttelsen af de kommunale genbrugspladser. Men umiddelbart før jul vendte Det Radikale Venstre så på en tallerken - de kunne alligevel ikke gå med til at indføre de nye regler fra den 1. januar 2011. Det Radikale Venstre vil først have, at ordningen træder i kraft den 1. januar 2012. Man har den opfattelse, at det kræver tid hos kommunerne, at forberede deres affaldssystemer på en tilmeldingsordning.

Så dermed er alle virksomheder som udgangspunkt forpligtet til at betale et affaldsgebyr - uanset om de benytter en kommunal genbrugsplads eller ej.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Smidigere EU-udbudsregler måske på vej

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen her sendt et udkast til ændringer i EU-udbudsreglerne i høring. Der har i de senere år været et ønske fra blandt andet Kooperationens side, at de indledende stadier i udbudsprocessen skulle blive mere smidige. Fejl i for eksempel formalia betyder i dag, at et ellers konditionsmæssigt tilbud erklæres for ugyldigt. Men hvis den nye bekendtgørelsen vedtages, bliver det fremover muligt for bygherren, at tage et tilbud i betragtning selvom det indeholder formelle fejl og mangler.

Der har nemlig i Danmark været en række eksempler på, , at selv mindre formelle fejl og mangler i en ansøgning eller et tilbud medfører, at ansøgningen eller tilbuddet afvises.
Udkastet præciserer derfor, at udbyder kan tage ansøgninger eller tilbud i betragtning, der indeholder fejl eller mangler, såfremt:
 • Udbyder er i besiddelse af de krævede supplerende oplysninger/dokumenter
 • Udbyder selv kan indhente de krævede supplerende oplysninger/dokumenter, idet de er offentligt tilgængelige
 • Ansøgeren/tilbudsgiver inden en af udbyder fastsat frist berigtiger forholdene
Det er en forudsætning, at dette kan ske under overholdelse af ligebehandlingsprincippet og forhandlingsforbuddet, og at de krævede oplysninger ikke vedrører krav i udbudsmaterialet, som er angivet som ufravigelige.

Endvidere skal det være muligt, at hvor de krævede supplerende oplysninger/dokumenter ikke har betydning for udbyders vurdering af tilbuddene, kan udbyder nøjes med at indhente de krævede supplerende oplysninger/dokumenter fra den tilbudsgiver, som udbyder agter at indgå kontrakt med. Tidshorisonten for den nye bekendtgørelse er, at den gerne skulle træde i kraft i løbet af foråret.
Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Øjenirritation i kontormiljøer

Brændende, kløende og tørre øjne er på top to, hvad angår symptomer, der giver medarbejdere problemer i kontormiljøer. Øjenirritation påvirkes af flere faktorer: Lav luftfugtighed, høj temperatur og træk samt personlige faktorer som alder, køn og brugen af bestemte typer medicin medvirker til en øget risiko for øjenirritation. (NFA)

Viden om smerter - Jobogkrop.dk

Ny kampagnesite skal indsamle og formidle ny viden om smerter. Baggrunden for formidlingsindsatsen om muskel- og skeletbesvær er den antagelse, at den nyere forskningsfaglige viden om, hvordan muskel- og skeletbesvær og sygefravær forebygges ikke er slået tilstrækkeligt igennem i den måde, som muskel- og skeletbesvær forstås og håndteres på. På jobogkrop.dk kan du finde inspiration samt konkrete værktøjer til at forebygge smerter.

Den Mexicanske Golf bliver aldrig sig selv igen!

Olieforureningen i Den Mexicanske Golf i april sidste år har drænet området for liv. Havbunden er dækket af et kvælende lag af olierester, der har dræbt koraller, fisk og krabber. Sådan lyder meldingen fra et internationalt forskerhold under ledelse af den amerikanske biologiprofessor Samantha B. Joye fra Department of Marine Sciences ved University of Georgia. På havbunden blev forskellige koraller, orme og andre hvirvelløse dyr slået ihjel. Især de døde koraller kan få ret store konsekvenser for området, da de er hjemsted for et hav af smådyr. Når korallerne visner, har disse dyr ikke længere noget sted, hvor de kan holde til. Korallerne trækker derfor tusinder af forskellige livsformer med sig i døden. Olieselskabet BP er ansvarlig for oprydningen, men der er ikke meget at stille op med hensyn til at rense havbunden. Man kan ikke støvsuge olie ud af havbunden. Det er simpelthen teknisk umuligt. Mikrober må langsomt nedbryde det. Indvirkningen på miljøet er enorm, men jeg tvivler på vi kender det fulde omfang af katastrofen før om mange år,« slutter Joye. (videnskab.dk)

Fuglemysteriet er en and

Det er farligt at være trækfugl og at flyve i dårligt vejr. Der er derfor ikke noget mystisk i fuglemassedød i USA og Sverige, siger ornitolog Jon Fjeldså. Vejret kan være yderst farligt for fugle; Lyn kan slå ned og slå masser af fugle ihjel på samme tid. Også tåge kan have fatale følger. Fjeldså kan huske en hændelse i 2006, hvor hundredvis af sangdrosler lå døde eller halvdøde på Øresundsbroens kørebane. Fuglene kan have drattet ned af udmattelse, eller de kan være blevet blændet af det skarpe lys i tågen. I flugten kan de være blevet knust mod de høje pyloner. Frost, kulde og sult kan også svække en fugleflok, og jetstrømme kan drive dem op i 10.000 meters højde, hvor temperaturen er mellem 40-50 minusgrader. Her vil mange af fuglene blive så forkomne, at de dør. (videnskab.dk)

Tilmeld dig Nyhedsbrevet

Vi bringer den nyeste information om forskellige temaer såsom byggeri, lovgivning, arbejdsmiljø og arbejdsmarked, bare for at nævne nogle få. Send en e-mail med dit navn & arbejdsplads til kontakt@kooperationen.dkTilmeld dig Kooperationens Nyhedsbrev på kontakt@kooperationen.dk