Kooperationen

Vi er lige startet på et nybyggeri, og nu viser det sig, at den
foreskrevne fundering ikke er tilstrækkelig efter bundforholdene.

Hvem skal betale for betale de ekstraudgifter, der er forbundet hermed?
Jeg har givet et overslag i forbindelse med renovering af en lejlighed.
Er det korrekt, at et overslag kun må overskrides med 15%?
Min bygherre har anmodet mig om, at udføre nogle ekstraarbejder.

Disse skal udføres af den underentreprenør, der udfører den pågældende fagentreprise.

Hans tilbud er imidlertid "helt ude i hampen". Hvad skal jeg gøre?
I en bebyggelse med 45 lejemål - hvor vi ikke har afleveret vores
entreprise endnu - er der flyttet en lejer ind. Kan jeg nu meddele bygherren, at risikoen overgår til ham, idet blot denne ene lejer er flyttet ind?
Jeg har netop fået tilsendt et udbudsmateriale hvoraf det ikke
fremgår, hvad tildelingskriteriet er. Skal udbyder ikke oplyse om
tildelingskriterierne i udbudsmaterialet?

I forbindelse med et udbud står der i udbudsmaterialet, at hvor der er anført "som" navngivne produkter eller materialer, er disse, såfremt der ikke er anført andet, at betragte som norm for udseende, kvalitet og egenskaber.

Hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg ikke vil anvende det normgivende produkt?
Ved en afleveringsforretning kunne bygherren konstatere, at vores kvalitetssikring ikke var udført. Det skyldes en fejl fra vores side. Nu
forlanger bygherren så 20 års ansvar, idet vi ikke har lavet den
krævede kvalitetssikring.

Kan han forlange det?
Vi har afgivet pris til en privat bygherre. Nu viser det sig, at han ikke
har angivet et klokkeslæt for selve licitationens afholdelse, men kun
en dato. Derudover må vi ikke være til stede ved åbning af tilbuddene. Og i udbudsmaterialet "skalter og valter" han med tilbudsregler, m.v.

Er det lovligt?
Jeg har ladet mig fortælle, at skader som entreprenører forvolder på
hinandens arbejde, materialer og materiel, er bygherren uvedkommende. Er det korrekt?
I forbindelse med et udbud, har bygherren anmodet om, at de
bydende afgiver tilbud på forskellige fagentrepriser.
Vi kunne tænke os at afgive en samlet pris som storentreprise og
samtidig tilbyde rabat, hvis vi får alle de udbudte entrepriser. Kan vi gøre det?
Under udførelsen af et byggeri, er noget af det arbejde vi har udført blevet beskadiget.
Bygherren har i den forbindelse meddelt os, at det er vores problem at få udbedret skaderne, idet han har krav på mangelfrit arbejde. Er det korrekt at vi af egen lomme skal betale for at få udbedret skaderne?
Af et udbudsbrev fra Århus Kommune fremgår det, at der er krav om at vi - hvis vi vil deltage i udbuddet - skal ansætte/bruge et nærmere antal lærlinge. Er det krav lovligt?
I forbindelse med et statsligt byggearbejde fremgår det af
udbudsmaterialet, at bygherren kræver, at man som bydende bekræfter, at vi vil sikre, at vore ansatte eller vore underentreprenørers ansatte - der skal arbejde på den pågældende byggesag - har de løn- og ansættelsesforhold, der gælder på den egn hvor arbejdet skal udføres. Kan man kræve det?
I forbindelse med et offentligt EU-udbud, har udbyder henvist til, at
man som bydende skal acceptere krav der omhandler GPP/SRPP.
Hvad er det for nogle krav?
I forbindelse med en prækvalifikation har jeg erfaret, at en af tilbudsgiverne ikke havde vedlagt en erklæring om eventuel gæld til det offentlige. Erklæringen eftersendte han efter anmodning fra udbyder. Er det lovligt?
Vi har modtaget et udbudsmateriale fra en bygherre, hvor det viser sig, at bygherrens fravigelser til AB 92 samt tekniske krav -
til det projekt han ønsker gennemført - er totalt urimelige. Kan vi indkalde de andre bydende til et fællesmøde, så vi sammen kan indgå et fælles forbehold, vi alle vedlægger vore tilbud?
Efter at der har været afholdt licitation, har jeg "ad omveje" hørt, at udbyder har tildelt entreprisen til en af de andre tilbudsgivere. Har man som bydende ikke krav på, at udbyder oplyser de bydende om, hvem der har fået tildelt arbejdet?
Det fremgår af AB92 at bygherrens tilsyn skal repræsentere bygherren i den pågældende byggesag. Men hvad omfatter en bygherrens tilsyn reelt?
I forbindelse med en prækvalifikation til et kommunalt arbejde, har man bedt os om at afgive en erklæring, hvoraf det fremgår, at vi respekterer ILO-Konvention nr. 94. Jeg er aldrig før blevet anmodet om en sådan erklæring - hvad er det for noget?
En af vore underentreprenører har meddelt os, at deres ansatte strejker fra i morgen. Hvad skal vi gøre - kan vi få tidsfristforlængelse?
Er det muligt at benytte sin egen tilbudsliste i forbindelse med en licitation, selvom der er en tilbudsliste i det fremsendte udbudsmateriale?
Ved en licitation - hvor kriteriet er laveste pris - har 4 tilbudsgivere afgivet en pris med forbehold ,og 3 tilbudsgivere har afgivet en pris uden forbehold. Vores pris er billigst, men vi har taget forbehold. Kan vi være sikre på at få arbejdet?
Efter en licitation opdagede jeg til "min skræk", at den tilbudssum der står på forsiden af mit tilbud ikke er en korrekt! Der er sket en fejl i min sammentælling af de enkelte poster. Hvad gør jeg? Er jeg bundet af mit tilbud?
I forbindelse med 1 års gennemgang har vores bygherre forlangt, at
der skal ske afhjælpning af diverse mangler. Findes der regler for, at en afhjælpning kan være forbundet med så store udgifter, at afhjælpning bortfalder?
Er der mulighed for at en udbyder kan forkaste et tilbud, hvis det viser sig, at tilbuddet er helt urealistisk?
I forbindelse med artikler om entrepriseret, har jeg læst, at "entreprenøren krævede negativ kontraksinteresse" eller at
"entreprenøren krævede positiv opfyldelsesinteresse". Hvordan skal disse to begreber forstås?
Vi er blevet pålagt dagbøder idet vi ikke har overholdt slutterminen i bygherrens tidsplan. Er der særlige formkrav til den måde, bygherren skal meddele os, at "nu falder Far´s hammer"?
Kan en bygherre forbeholde sig ret til at godkende en hovedentreprenørs valg af underentreprenør?
Vi har afgivet tilbud på et større byggeri, og nu har bygherren meddelt alle bydende, at han vil sammenstykke et tilbud, ved at acceptere dele af de enkelte bydendes tilbud, hvor de hver især er billigst. Kan han det?
I forbindelse med anmodning om at få tilsendt et udbudsmateriale, har jeg stillet sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmaterialet. Jeg har nu tilbageleveret udbudsmaterialet en uge efter licitationsdagen, men ikke fået min sikkerhedsstillelse retur. Bygherren oplyser, at jeg har tilbageleveret det for sent, og derfor får jeg ikke sikkerhedsstillelsen retur. Kan han det?
Til tider tales der om "en mangel ved byggeriet" - til andre tider bruges vendingen "følgeskader på et byggeri". Hvad er forskellen på de to begreber?
I et igangværende byggeri har vores arbejde været udsat for hærværk. Hærværket er gået ud over materialer som er leveret af bygherren, og bygherren har nu meddelt os, at vi selv skal betaler for nye materialer. Det kan da ikke "have sin sandhed" at vi er ansvarlige for hærværk begået mod materialer leveret af bygherren?
Vi har netop deltaget i en licitation og nu har bygherren - en kommune - sendt et brev med meddelelse om, at den er annulleret. Kan man gøre det bare sådan "uden videre"?
En entrepriseaftale består jo af et omfattende materiale. Findes der en bestemt rangfølge (gyldighedsrækkefølge/prioritetsorden)?
Jeg har til en licitation afgivet tilbud på 2 forskellige fagentrepriser og tilbudt rabat, hvis jeg får begge arbejder. Bygherren har imidlertid afvist mine tilbud, da han ikke har anmodet om "rabat-tilbud" i udbudsmaterialet. Kan han det?
Vores bygherre har meddelt os, at vi er ansvarlige for nogle følgeskader. Hvornår kan man sige, at der er tale om en følgeskade?

Vi er blevet forsinket på grund af bygherrens forhold. Nu forlanger han, at vi skal forcere arbejdet. Kan han det?
Hvornår skal man indeksregulere entreprisesummen?

Jeg skal i gang med en større byggesag. Det fremgår af udbudsmaterialet, at der ikke er fastsat dagbod, men at "bygherrens tab opgøres efter dansk rets almindelige erstatningsregler". Hvad betyder det?
Hvilke regler gælder ved åbning af licitationsbud?
I et igangværende byggeri har min underentreprenør meddelt mig, at han er gået konkurs. Hvad skal jeg gøre?
Når en bygherre tager et arbejde i brug, har entreprenøren så stadigvæk risikoen og vedligeholdelsespligten indtil afleveringen?
Vinterbyggeri - Tørt byggeri
Ligebehandlingsprincippet - hvad er det for noget?
Bygherren vil ikke lave en skriftlig tillægsaftale om ekstraarbejder
Hvad skal jeg gøre?
Hvad er en offentlig licitation? Og hvad forstås ved en begrænset licitation og et underhåndsbud? Og hvad er en rammeaftale?
Ligebehandlingsprincippet - hvad er det for noget?
Udbyderens underretnings- og begrundelsespligt - Har man som tilbudsgiver krav på at få at vide hvem der har vundet licitationen? Og har man krav på at få en begrundelse for at ens tilbud er forkastet?