Kooperationen

Dagbøder

Vi er blevet pålagt dagbøder idet vi ikke har overholdt slutterminen i bygherrens tidsplan. Er der særlige formkrav til den måde, bygherren skal meddele os, at "nu falder Far´s hammer"?
svar: Reglerne om dagbod fremgår af AB 92 § 25 stk. 2. - en dagbod er det man kalder en "konventionalbod".

Det vil sige, at man har en standardiseret erstatning - man har altså som entreprenør på forhånd aftalt med bygherren, at man betaler et bestemt beløb pr. dag forsinkelsen har varet. Og det er uden hensyn til det konkrete tab, som bygherren har som følge af, at entreprenøren er forsinket med arbejdets udførelse. Er der i en entreprisekontrakt således indsat en bestemmelse om dagbod, har bygherren dermed afskåret sig fra at fremsætte erstatningskrav udover dagbodsbeløbet.

Retspraksis vedr. varsling af dagbod siger helt klart:

  • At bygherren utvetydigt skal gøre opmærksom på, at nu pålægges der dagbøder
  • At der skal være tale om at bygherrens erklæring om dagbøder er klar og præcis
  • Og at bygherren skal reklamere uden ugrundet opholdet - det vil sige "her og nu"
Derudover er det vigtigt at huske, at det ikke er muligt at kræve dagbøder med tilbagevirkende kraft.

Én for alle og alle for én

Vi er tre firmaer der sammen vil afgive et tilbud på en større entreprise. Er et sådan tilbud bindende for os alle tre, eller "hæfter" vi hver især kun for "vores del" af entreprisen?
Svar: Tilbudsgivere, der afgiver et tilbud i forening, hæfter "én for alle og alle for én", for såvel det afgivne tilbud som for opfyldelsen af den eventuelle aftale, der indgås på baggrund heraf. Reglerne herom fremgår af AB 92 § 3 stk. 1. Reglen fastslår altså solidarisk hæftelse, og bygherren kan derfor forlange hele kontrakten opfyldt af hver enkelt part i tilbudsgivningen. Skulle det derfor ske, at én entreprenør alene har måttet opfylde en entreprisekontrakt på grund af medhæftende entreprenørers indbyrdes aftale, vil han kunne kræve erstatning af de misligholdende parter. Betegnelsen for at flere virksomheder går sammen om at løse en fælles opgave kaldes ofte et konsortium eller joint-venture. Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup, lt@kooperationen.dk

Slutopgørelse

Hvorledes er reglerne for fremsendelse af en slutopgørelse? Og er der i AB92 regler om, at man som entreprenør kan fortabe sit krav på betaling for ekstraarbejder?
I AB92 § 22 stk. 8 beskrives reglerne for betaling af entreprenørens slutopgørelse m.v. For at give bygherren mulighed for at afslutte byggeregnskabet er det bestemt, at en slutopgørelse skal være fremkommet til bygherren inden for 25 arbejdsdage ved en fagentreprise, 35 arbejdsdage ved en hovedentreprise og 60 arbejdsdag ved et anlægsarbejde. Sker dette ikke, kan bygherren ved skriftlig meddelelse til entreprenøren kræve opgørelsen fremsendt inden 10 arbejdsdage, jf. AB92 § 22 stk. 9.

Modtager bygherren herefter fortsat ikke opgørelsen indenfor 10-dages fristen fortaber entreprenøren retten til betaling for ufakturerede ekstraarbejder udført som regningsarbejde, samt for eventuelle ufakturerede løn- og prisstigninger. Yderligere oplysninger hos Lars Tolstrup lt@kooperationen.dk

A conto begæring eller betalingsplan?

Vi skal i gang med en større entreprise - skal bygherren altid betale efter a conto begæring hver måned, eller kan man aftale en betalingsplan?
Svar: Det er muligt at få betaling efter en betalingsplan efter reglerne i AB 92 § 22 stk. 4., men det kræver en særskilt aftale - enten i udbudsmaterialet eller man stiller det som en betingelse i sit tilbud. Det mest almindelige er, at betalingsplanen foreskriver betaling på én bestemt dag i måneden. I stedet for at knytte betalingsplanens forfaldsdage til datoer, kan det være stadier i arbejdet. Fordelen ved en betalingsplan i stedet for en a conto begæring er blandt andet, at entreprenøren ikke skal foretage en opgørelse over udført arbejde og der skal heller ikke ske en vurdering af, om værdien af arbejdet modsvares af beløbet i henhold til betalingsplanen.

Ændringer i entreprisen

I en større byggesag er bygherren kommet i bekneb for penge og bliver nu nødt til at spare. 3 ud af 11 nye altaner skal derfor udgå. Der er i tilbudslisten anvendt enhedspriser. Kan han kræve det?
Svar: Bygherren har altid en ret til at kunne forlænge ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Reglerne herom fremgår af AB 92 §14. Hvor der - som i dette tilfælde - er tale om enhedspriser, skal en regulering efter enhedspriser ske inde for + - 15% af entreprisesummen og indenfor + - 100 pct. af de enkelte poster i tilbudssummen.

Så holder besparelserne sig indenfor ovennævnte regler - husk at se efter om der i fællesbetingelserne ikke er en fravigelse til denne bestemmelse - kan der ske en prisregulering. Men glem ej at reguleringsbestemmelsen kun finder anvendelse ved mængdesatte enhedspriser. Og hvis bygherren samtidig ønsker merydelser, kan han ikke modregne mindreydelsen - elevatorerne - i eventuelle merydelser. Det vil sige, at f.eks. 15% merydelser og 5% mindreydelser, ikke giver ændringer på i alt 10%. Reguleringerne +/- skal ske hver for sig.

Udbudsmateriale mangler fyldestgørende oplysninger

I forbindelse med udgravning til et fundament, har det nu vist sig, at der er nogle specielle jordbundsforhold, der ikke er oplyst om i udbudsmaterialet. Disse specielle jordbundsforhold betyder, at det vil koste yderligere ca. 200.000 kr. at lave udgravningen. Vort oprindelige tilbud er på 1.125.000 kr. Kan vi kræve denne ekstrabetaling?
Svar: Ethvert udbudsmateriale skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. Dette fremgår af reglerne i AB 92 § 15. § 15 bestemmer endvidere, at i det omfang udbudsmaterialet ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om ovenfor nævnte forhold, skal såvel foranstaltningerne herimod og ulemperne herved betales som ekstraarbejder. Derudover er det vigtigt at huske, at man også skal bede finde ud af, om der vil være ekstraudgifter til skurvogne m.v. på grund af ekstraarbejderne, såvel som man skal bede om tidsfristforlængelse.

FAQ


Her på siden præsenterer vi hver måned de vigtigste spørgsmål, som vores medlemmer ofte stiller til vores konsulenter i Byggejura.

Du kan også skimte og downloade andre spørgsmål og problematikker i undermenuen Ofte Stillede Spørgsmål