Kooperationen

Oplysnings- og informationsvirksomhed
Det lokale oplysnings- og informationsarbejde er en væsentlig opgave for Fællesrådene, såvel som for Kooperationen.

Det lokale arbejde har bl.a. til formål at placere Kooperationen, den kooperative idé og den enkelte kooperative virksomhed centralt og positivt i lokalbefolkningens bevidsthed.

Erhvervspolitiske forhold
Det er Fællesrådets opgave at varetage Kooperationens interesse i lokale erhvervspolitiske forhold. Det være sig i råd, nævn og udvalg. Fællesrådet søger at samle og koordinere såvel Kooperationens som arbejderbevægelsens holdninger i lokale erhvervsmæssige og erhvervspolitiske spørgsmål.

Jobskabelsesinitiativer
Det er en væsentlig kooperativ målsætning at medvirke til etablering af nye virksomheder. Det er en naturlig opgave for Fællesrådene aktivt at støtte og bistå med råd og vejledning, og evt. medvirke ved fremskaffelse af kapitalgrundlag til grupper og virksomheder, der ønsker at etablere ny kooperativ virksomhed i området eller til overtagelse af bestående virksomhed.

Samarbejde med Kooperationen
Kooperationens bestyrelse afsætter årligt økonomiske midler, som kan søges af Fællesrådene, og som skal supplere Fællesrådenes egen indsats. Kooperationens sekretariat er det enkelte fællesråd behjælpelig med at tilrettelægge aktiviteter og bistår med råd og vejledning. Der afholdes årligt møder og konferencer for Fællesrådene, hvor forhold af fælles interesse drøftes.
Der er i alt ni kooperative fællesråd spredt ud over landets fem store regioner. Se HER

Det lokale tværkooperative samarbejde foretages i og omkring de lokale kooperative Fællesråd. Der er etableret Fællesråd i en række større byer.

Det lokale kooperative samarbejde er i sin natur tvær-kooperativt og skal bygge bro over de naturlige forskelle, der er i de enkelte virksomheders og branchers mål og interesser.

Det er et vedtægtsmæssigt krav at være medlem af et Fællesråd. Heri ligger samtidig en forpligtelse til - på tværs af brancher og andre snævre interesser - at samarbejde i ordets bredeste forstand.